Oznámení

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že koncepce Strategie udržitelného rozvoje ústeckého krajebude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění).

 

Podkladem pro toto řízení je tzv. oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah 16 stran a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí (vchod z Mírového náměstí), 7. patro, č. dv. 707 v úředních  hodinách :

pondělí a středa    7:30 - 17:00

úterý a čtvrtek       7:00 - 15:00

pátek                   7:00 - 14:30.

 

Ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění, tj. vyvěšení informace na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje, může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Ministerstvo životního prostředí ČR  odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

 

Do Oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách

www.ceu.cz/EIA/SEA (kód koncepce MZP003K)  a  www.env.cz

 

                           ing. Michaela Horáčková

                   vedoucí odboru životního prostředí

                   Magistrátu města Ústí nad Labem