OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

9.6.2006
Prodej/pronájem pozemků včetně krytu CO - k.ú. Ústí n.L.
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
      PRODEJ/PRONÁJEM
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
11734/1955ost.plochaÚstí n.L.včetně krytu CO
21734/73364ost.plochaÚstí n.L. 
31734/76616ost.plochaÚstí n.L.včetně krytu CO
41734/771880ost.plochaÚstí n.L.včetně krytu CO
Jedná s o prodej/pronájem pozemků včetně krytu CO, umístěného pod pozemky p.č. 1734/1,
p.č. 1734/76 a p.č.1734/77 za těchto podmínek :
a) zájemce předloží zastavovací studii
b) zájemce předloží garanci provozování veřejného parkoviště
c) bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě
d) kupní smlouva bude uzavřena při splnění podmínky rozestavěnosti do 2.NP
e) do doby prodeje bude uzavřena nájemní smlouva
Nabízená kupní/nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu 
opatřené razítkem či podpisem
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   pí. Röhrlová /47 5241 885
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                   9. 6. 2006
Sejmutí      :                 26. 6. 2006
                                č.j.20/2006