Veřejná vyhláška o projednávání Návrhu změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem

3.1.2006
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor rozvoje a investic, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle §13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s §22 odst.(2) výše citovaného zákona

Veřejné projednávání Návrhu
Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem

  • Předmětem Změny regulačního plánu je změna dopravního řešení (vybrané komunikace, doprava v klidu), řešení dopravy na labském nábřeží v úseku Větruše - Mariánská skála a její vazby na dopravu v centru města, návrh cyklotras, řešení prostoru mezi nádražím ČD a labským nábřežím, zapracování protipovodňových opatření, zapracování ÚSES, změna regulačních podmínek pro výstavbu.
  • Projednávání se zahajuje dne 3.1.2006 vyvěšením vyhlášky na úřední desce MmÚ, ÚMO Ústí n.L.-město, ÚMO Ústí n.L.-Severní Terasa, ÚMO Ústí n.L.-Neštěmice a ÚMO Ústí n.L.-Střekov.
  • Návrh Změny regulačního plánu bude po dobu 30 dnů, tj. od 3.1. do 1.2.2006 vystaven k veřejnému nahlédnutí na Magistrátu města Ústí n.L., Velká Hradební 8, 6.patro, kontaktní osoba Ing.arch. M. Čápová, tel. 475 241 590.
  • Dotčené orgány státní správy mohou uplatnit svá stanoviska do 15 dnů od posledního dne vystavení Návrhu Změny regulačního plánu na adrese Magistrát města Ústí nad Labem, ORI/OÚP, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n. L..
  • Vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou do 15 dnů od posledního dne vystavení Návrhu Změny regulačního plánu , t.j. do 16.2.2006, uplatnit na výše uvedenou adresu námitky nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu řešení.