Veřejná vyhláška o projednávání návrhu 37. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí n.L. „Krásné Březno - Na vinici“

20.9.2006
Magistrát města Ústí nad Labem, oddělení územního plánování odboru rozvoje a investic, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s citací § 22 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 135/2001, o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci projednávání návrhu 37. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí n.L. „Krásné Březno - Na vinici“, jehož součástí je veřejné jednání.

Veřejné jednání se bude konat dne:

11. října 2006 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti ORI v 6. patře budovy (č.dv. 602)
Magistrátu města Ústí nad Labem

 

  • Na veřejném jednání bude zajištěn odborný výklad zpracovatele Ing. arch. Jitky Fikarové.
  • 37. změna územního plánu (dále jen ÚPn) je pořizována na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí n.L. o pořízení změny ÚPn (usnesení ZM č. 348/04 z 16.12.2004 pro soukromé pozemky a usnesení ZM č. 433/2005 z 30.6.2005 pro městské pozemky). Návrh byl zpracován v  návaznosti na schválené zadání změny ÚPn (usnesení ZM č. 601/06 z 27.4.2006). Změna ÚPn se týká lokality „OK-1 Krásné Březno“ v městské čtvrti „B4 Krásné Březno“ a spočívá v přeřazení řešeného území z nezastavitelné lokality otevřené krajiny do zastavitelné lokality vhodné k individuálnímu bydlení.
  • Projednávání návrhu změny ÚPn se zahajuje dne 11.10.2006 vystavením veřejné vyhlášky na úředních  deskách  Magistrátu  města Ústí nad Labem, ÚMO Ústí n.L. - město, ÚMO Ústí n.L. - Střekov, ÚMO Ústí n.L. - Neštěmice, ÚMO Ústí n.L. - Severní Terasa a doručením vyrozumění dotčeným orgánům státní správy, nadřízenému orgánu územního plánování a právnickým a fyzickým osobám, jejichž práva jsou řešením návrhu změny ÚPn dotčena.
  • Návrh  bude vystaven u pořizovatele  od 11.10.2006 do 9.11.2006 (tj. OÚP/ORI/MmÚ v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem, kontaktní osoba: Ing. Bauchová, 6. patro, č. dv. 611, tel.: 475 241 660).
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení (tj. nejpozději do 24.11.2006) může veřejnost uplatnit své připomínky. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení (tj. nejpozději do 24.11.2006) mohou vlastnící dotčených pozemků a staveb podat námitky k návrhu změny ÚPn. K námitkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení (tj. nejpozději do 24.11.2006) sdělí své  stanovisko dotčené orgány státní správy.

 

 Přílohy:

schéma hlavního výkresu 

návrh změny