Oznámení

26.3.2006
V 455 Chotějovice – Babylon, nové vedení 400 kV.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr

 

„V 455 Chotějovice – Babylon, nové vedení 400 kV“

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Podkladem pro toto řízení je tzv. Oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah 44  stran + mapky a přílohy a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707:

úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 - 17:00
                      úterý a čtvrtek   7:00 - 15:00
                      pátek                7:00 - 14:30

 

Ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění, tj. vyvěšení informace na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz, úřední deska, posuzování vlivů na životní prostředí eia) může každý zaslat své písemné vyjádření k Oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha.

 

Další informace o řízení jsou k dispozici na internetové adrese www.env.cz/EIA pod kódem MZP124.

 

 

                                                                       ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                    vedoucí odboru životního prostředí
                                                                     Magistrátu města Ústí nad Labem