Výběrové řízení na obsazení funkce dávkový specialista

13.5.2004

Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 8

 

Výběrové řízení

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků

a o změně některých zákonů)

 

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce dávkový specialista na odboru sociálních věcí MmÚ s místem výkonu práce  v Ústí nad Labem, detašované pracoviště na MěÚ Chabařovice.

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce dávkový specialista na odboru sociálních věcí MmÚ s místem výkonu práce  v Ústí nad Labem, detašované pracoviště na MěÚ Chabařovice.

 

Předpoklady:

-    státní občan ČR

-       způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

-       SOŠ

-          min.3 let praxe v sociální oblasti

-          znalost práce na PC

-          pečlivost a důslednost

-          dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-  telefonní spojení.

 

Platová třída: 7 (zák. č. 143/1992Sb. a  nař. vlády ČR č. 330/2003 Sb.).

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce VŘ – OSV do 24. 5. 2004 na úsek personální práce Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce dávkový specialista na odboru sociálních věcí MmÚ s místem výkonu práce  v Ústí nad Labem, detašované pracoviště na MěÚ Chabařovice.

 

Předpoklady:

-    státní občan ČR

-       způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

-       SOŠ

-          min.3 let praxe v sociální oblasti

-          znalost práce na PC

-          pečlivost a důslednost

-          dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-  telefonní spojení.

 

Platová třída: 7 (zák. č. 143/1992Sb. a  nař. vlády ČR č. 330/2003 Sb.).

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce VŘ – OSV do 24. 5. 2004 na úsek personální práce Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

 

Ing. Milan Zemaník

 

tajemník MmÚ