Oznámení záměru města Ústí nad Labem

17.1.2006
Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 780/1 a 780/56 v k.ú. Předlice společnosti MATTHEY s.r.o.
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
                 PRODEJ
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
1780/124603orná půdaPředlicečást z 154056 m2
2780/569968orná půdaPředlicečást z 28935 m2
Jedná se o prodej částí pozemků dle GP 550-192/2004 o celkové výměře 34 571 m2
společnosti MATTHEY s.r.o.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - odbor aktivní politiky MmÚ
   Petr Nikolič Bc. /47 5241 794
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                  17. 1. 2006
Sejmutí      :                    1. 2. 2006
                                č.j. 2/2006