Veřejná vyhláška o projednávání Návrhu 31. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18, k.ú. Habrovice“

24.10.2006
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace dle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 22 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veřejné projednávání Návrhu 31. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18, k.ú. Habrovice“.

Veřejné jednání se bude konat:

dne 1.11.2006 v 10:00 v zasedacím místnosti č. 602 v 6. patře budovy

Magistrátu města Ústí nad labem

  •  Na veřejném projednání bude zajištěn odborný výklad zpracovatele ing. arch. J. Zemana.
  • Předmětem změny je přeřazení části p.p.č. 271/18 v k.ú. Habrovice z nezastavitelného území otevřené krajiny do lokality určené pro individuální bydlení. Pořízení změny bylo schváleno 24.6.2004 a Zadání 27.4.2006 Zastupitelstvem města Ústí nad Labem.
  • Vzhledem k jednoduchosti změny byl v souladu s § 17 odst. (2) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění zpracován přímo Návrh bez předchozího Konceptu řešení.
  • Návrh bude od 24.10.2006 do 23.11.2006  vyvěšen  na  úředních  deskách  Magistrátu  města Ústí nad  Labem.
  • Dokumentace  bude  vystavena  k  veřejnému  nahlédnutí  v  6. patře  budovy Magistrátu  města Ústí n. L., Velká Hradební 8, kontaktní osoba Bc. Komeštíková, č.dv. 611, tel. 475 241 853.
  • Dotčené orgány státní správy mohou uplatnit svá stanoviska do 15 dnů od posledního dne vystavení Návrhu této změny na adrese: Magistrát města Ústí nad Labem, ORI/OÚP, Velká Hradební 8, 401 00, Ústí nad Labem.
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení může každý uplatnit své připomínky.
  • Vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení Návrhu své námitky.

Ivo Z í k a
vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

Přílohy:

Návrh změny

Hlavní výkres