Veřejná vyhláška o projednání návrhu zadání 38. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Údolí“

22.9.2006
Magistrát města Ústí nad Labem, odboru rozvoje a investic, oddělení územního plánování příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s citací § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) veřejné projednání návrhu zadání 38. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Údolí“ na p.p.č. 581/4, 572, 455/11, 105/3, 502/2 a část 581/1 vše v k.ú. Božtěšice

Veřejné jednání se bude konat dne:

 17.10. 2006 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti č. 133 v 1. patře budovy

Magistrátu města Ústí nad Labem

 

  • Změna územního plánu je pořizována na základě usnesení Zastupitelstva města č. 589/06  ze   dne  27.4.2006. 
  • Na veřejném jednání bude zajištěn odborný výklad zpracovatele - Ing. arch. Jana Zemana.
  • Zadání změny územního plánu se týká celkové plochy 0,7 hav lokalitě označené v územním plánu města Ústí nad Labem jako „ZL-1 - Potoky“ v městské čtvrti „B8 Podhůří“. Hlavním cílem je změna funkčního využití části lesoparku lokality „ZL-1  Potoky“  pro individuální bydlení.
  • Návrh zadání bude vystaven na webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem v aktualitách z oddělení územního plánování odboru rozvoje a investic a na oddělení územního plánování ORI v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem od 27.9.2006 do 26.10.2006 (kontaktní osoba:  Ing. Bobrová, č. dv. 610, tel.: 477 010 767).
  • Projednání se zahajuje dne 27.9.2006 vystavením na úředních deskách Magistrátu města Ústí nad Labem a ÚMO Ústí nad Labem - město a doručením vyrozumění dotčeným orgánům státní správy, nadřízenému orgánu územního plánování a právnickým a fyzickým osobám, jejichž práva jsou řešením změny územního plánu dotčena.
  • Do 15 dnů od posledního dne vyvěšení ( tj. nejpozději do 10.11.2006) může veřejnost uplatnit své podněty. K podnětům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
  • Dotčené orgány státní správy sdělí své stanovisko nejpozději do 30 dnů po obdržení návrhu zadání. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

  

 Příloha: