Nařízení o maximální ceně za odtah

12.12.2003
Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2003 o stanovaní maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem

 

Nařízení Statutárního města

Ústí nad Labem

č. 2/2003

 

o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Ústí nad Labem


            Rada města Ústí nad Labem se usnesla dne 27. 11. 2003 vydat dle §11 a §102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků, a na základě zmocnění uvedeného v §1 a v §4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění změn a doplňků, a v souladu s ustanovením §1 odst. 8 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění změn a doplňků, nařízení, o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Ústí nad Labem.

 

 

Článek 1

 

Předmět úpravy

 

            Nařízením se stanovuje maximální cena za nucený odtah silničního vozidla při porušení obecně závazných předpisů1,2 na katastrálním území města Ústí nad Labem s tím, že místo, kde budou tato vozidla střežena, bude předem stanoveno.

 

 

Článek 2

 

Výše maximálních cen

 

1.      Z hlediska realizace odtahu se stanovuje maximální cena:

 

a)      za jeden odtah úplný                1.100,- Kč

b)      za jeden odtah nedokončený     900,- Kč

 

2.      Cena za střežení odtaženého silničního vozidla na předem určeném místě se určuje jako cena obvyklá a činí:

 

Pro odstavné parkoviště Města Ústí nad Labem:

a)      za 1. den                                             0,- Kč

b)      za den                                               95,- Kč

c)      za týden                                          575,- Kč

d)      za 2 týdny                                      865,- Kč

e)      za měsíc                                       1.150,- Kč

 

 

 

Článek 3

 

Všeobecné podmínky

 

1.      Maximální ceny platí pro nucený odtah silničních vozidel porušujících obecně závazné právní předpisy na katastrálním území města Ústí nad Labem.

 

2.      Maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele nucených odtahů.

 

3.      Maximální cenou dle tohoto nařízení se rozumí cena za nucený odtah silničního vozidla a jeho střežení včetně daně z přidané hodnoty.

 

4.      Do maximálních cen jsou zahrnuty tyto položky:

 

a)      odtah úplný

                              - čekání na policistu

                              - úkony ke zdokumentování stavu vozidla

                              - úkony spojené s nakládáním a skládáním vozidla

                                      - jízdní výkon do 12 km

                                      - účast pracovníka odtahové služby

 

b)      odtah nedokončený

                              - čekání na policistu

                              - úkony ke zdokumentování stavu vozidla

                              - úkony spojené s nakládáním a skládáním vozidla

                                      - jízdní výkon bez vlastního odvozu vozidla

                                      - účast pracovníka odtahové služby

 

 

 

Článek 4

 

Závěrečná ustanovení

 

1.      Toto nařízení nabývá účinnosti a platnosti v souladu s ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dnem 1. 1. 2004.

 

2.      Ke dni účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Města Ústí nad Labem č. 1/2001, o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Ústí nad Labem

 

 

 

 

Mgr. Petr Gandalovič, v. r.,             Ing. Miroslav Harciník, v. r.,

       primátor města                               náměstek primátora

 

 

 

1  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků

2  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích