Veřejná vyhláška o projednávání návrhu změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí n.L. „Dopravní obchvat Strážek“

9.11.2005
Magistrát města Ústí nad Labem, oddělení územního plánování odboru rozvoje a investic, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s citací § 22 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 135/2001, o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

projednávání návrhu změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí n.L.
„Dopravní obchvat Strážek“.

 

1) Změna územního plánu (dále jen ÚPn) je pořizována na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí n.L. o pořízení změny ÚPn (usnesení ZM č. 561/02 z 24.10.2002),v návaznosti na schválené zadání změny ÚPn (usnesení ZM č. 202/04 z 11.3.2004) a na schválené souborné stanovisko ke konceptu změny ÚPn (usnesení ZM č. 439/05 z 30.6.2005). Změna ÚPn se týká lokalit „I-7 Strážky“ a „OK-1 Podhůří“ v městské čtvrti „B8 Podhůří“ a spočívá v novém trasování části komunikace II/528 tak, aby byl obchvatem nahrazen stávající průjezd obcí Strážky.

2) Projednávání návrhu změny ÚPn se zahajuje dne vystavením veřejné vyhlášky na úředních  deskách  Magistrátu  města Ústí nad Labem, ÚMO Ústí n.L. - město, ÚMO Ústí n.L. - Střekov, ÚMO Ústí n.L. - Neštěmice, ÚMO Ústí n.L. - Severní Terasa a doručením vyrozumění dotčeným orgánům státní správy, nadřízenému orgánu územního plánování a právnickým a fyzickým osobám, jejichž práva jsou řešením návrhu změny ÚPn dotčena.

3) Návrh  bude vystaven u pořizovatele od 9.11.2005  do 8.12.2005 tj. OÚP/ORI/MmÚ v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem, kontaktní osoba: Ing. Bauchová, 6. patro, č. dv. 611, tel.: 475 241 660.

4) Do 15 dnů od posledního dne vystavení ( tj. nejpozději do 23.12.2005) může veřejnost uplatnit své připomínky. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

5) Do 15 dnů od posledního dne vystavení ( tj. nejpozději do 23.12.2005) mohou vlastnící dotčených pozemků a staveb podat námitky k návrhu změny ÚPn, nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu řešení změny ÚPn. K námitkám nebo nesouhlasům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

6) Do 15 dnů od posledního dne vystavení ( tj. nejpozději do 23.12.2005) sdělí své  stanovisko dotčené orgány státní správy.Hlavní výkres