Oznámení

         Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr Výroba MEŘO (methylesteru z řepkového oleje) SETUZA a.s.bude podroben zjiš-ťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění).

 

         Podkladem pro toto řízení je tzv. oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah cca 75 textových stran + přílohy a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí (vchod z Mírového náměstí), 7. patro, č. dv. 707 v úředních hodinách :

 

pondělí a středa 730 - 1700

úterý a čtvrtek   700 - 1500

pátek                 700 - 1430

 

         V lhůtě 35 dnů od zveřejnění, tj. vyvěšení informace na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje, může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Ministerstvo životního prostředí ČR - odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov.

 

Do Oznámení lze také nahlédnout na internetové adrese www.ceu.cz/eia/is

 

 

 

             ing. Michaela  H o r á č k o v á

          vedoucí odboru životního prostředí

          Magistrátu města Ústí nad Labem