OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
26.1.2006
Zveřejnění záměru prodeje vrtu HU1 umístěného na pozemku p.č. 300/2 včetně prodeje příslušného pozemku.
       
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
               PRODEJ
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
1300/2218zast.plochaÚstí n.L.včetně vrtu HU1 na pozemku
Jedná se o prodej vrtu HU1 umístěného na pozemku p.č. 300/2 včetně prodeje tohoto pozemku.
Nabízená kupní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené
razítkem či podpisem.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   slečna Francová /47 5241 829
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                 26. 1. 2006
Sejmutí      :                 10. 2. 2006
                                č.j. 4/2006