OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA USTÍ NAD LABEM

2.2.2006
Převod stavby vodního díla do majetku SVS a.s.
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
                  PRODEJ
Převod stavby vodního díla pod názvem Bukov CENTRUM 2000 v rozsahu vodovodu 
pro účely zásobování pitnou vodou a splaškové kanalizace v k.ú. Bukov
 - určeno pro převod do majetku SVS a.s. Teplice
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   paní Marešová /47 5241 782
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                 2. 2. 2006
Sejmutí      :               17. 2. 2006
Uzávěrka   :              17. 2. 2006                                č.j. 7/2006