OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA

1.6.2006
Prodej/ pronájem objektu v ul.Pražská č.pop.166 včetně pozemků
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
       PRODEJ/PRONÁJEM
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
1609/13162zast.plochaVaňovvčetně objektu Pražská č.p. 166
26101591ost.plochaVaňov 
3611/2404ost.plochaVaňov 
Nabízená kupní/nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu 
opatřené razítkem či podpisem.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - odbor péče o občany MmÚ
   Ing. Roman Zettlitzer /47 5241 344 
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                   1. 6. 2006
Sejmutí      :                 16. 6. 2006
Uzávěrka   :                16. 6 . 2006                                č.j.18/2006