Veřejná vyhláška o projednávání návrhu 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“

23.8.2005
Magistrát města Ústí nad Labem, odboru rozvoje a investic, oddělení územního plánování příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s citací § 22 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) veřejné projednávání návrhu 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“.

Veřejné jednání se bude konat dne:

7.9. 2005 od 15:00 hodin

v zasedací místnosti č. 133 v 1. patře budovy

Magistrátu města Ústí nad Labem

 

  • Změna územního plánu je zpracovávána na základě usnesení Zastupitelstva města  č. 30/99 ze dne 25.3.1999. Na veřejném jednání   bude zajištěn odborný výklad zpracovatele  návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem Ing. arch. Milana Salaby.
  • Návrh změny územního plánu se týká celkové plochy 16,3 ha v lokalitě označené v územním plánu města Ústí nad Labem jako „I-2 Za Zámkem“ v městské čtvrti „B4 Krásné Březno“. Hlavním cílem je změna funkčního využití větší části lokality „I-2 Za Zámkem“ z individuálního bydlení na občanskou vybavenost.
  • Návrh bude vystaven na webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem v aktualitách z oddělení územního plánování odboru rozvoje a investic a na oddělení územního plánování ORI v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem od 23.8.2005 do 22.9.2005 (kontaktní osoba:  Ing. Bobrová, č. dv. 610, tel.: 477 010 767).
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení může každý uplatnit své připomínky. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení  mohou vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena návrhem řešení změny ÚPnSÚ, podat námitky. K námitkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení  sdělí své stanovisko dotčené orgány státní správy.

 

Návrh změny

Zemědělská příloha

Hodnocení krajinného rázu (posouzení vlivu záměru na krajinný ráz)