Výzva

20.3.2007
K podání návrhu pro udělení Ceny Václava Pucherny - 2. ročník.

Město Ústí nad Labem vyzývá ústeckou veřejnost k podání návrhů pro udělení Ceny Václava Pucherny primátorem města za počin v oblasti ochrany životního prostředí. Cena je udělována za přínos v některé z těchto oblastí:

  • vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí  
  • dlouhodobé prosazování zásad ochrany životního prostředí
  • zavádění špičkových technologií s minimálními dopady na životní prostředí
  • významný jednorázový čin k přímému odvrácení poškození životního prostředí

Návrh kandidáta (může to být fyzická i právnická osoba) musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení kandidáta a spojení na něj, resp. název a sídlo právnické osoby
  • stručné zdůvodnění návrhu kandidatury
  • jméno, příjmení a adresa navrhovatele

 

Termín pro podání návrhu kandidáta je 30. červen 2007.

 

Navrhovatele prosíme, aby při výběru kandidátů respektovali téma životní prostředí. Další informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                       ing. Alexandra  M á s l o v á
                                                        pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                                   Magistrátu města Ústí nad Labem