Oznámení veřejnosti

5.4.2007
O zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a souhrnné zprávy k přípravným pracím v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe. Součástí souhrnné zprávy je v kapitole 2.6. rovněž informace o výchozím návrhu zvláštních cílů ochrany vod.

Dne 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který v § 25 ukládá správcům povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady pořídit Plány oblasti povodí.

Plány oblastí povodí budou tvořit základní dokument na úseku vodního hospodářství pro mezinárodní povodí na území České republiky. Plány budou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, povolování staveb a dosažení enviromentálních cílů v oblasti vod. Možnosti ovlivnění jeho pořízení a následné schválení bude mít značný význam pro činnost správců vodních toků, a zejména správce povodí.

Plány oblasti povodí budou zpracovávány ve třech etapách. První etapa představuje přípravné práce. Jejich součástí je sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů.

Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a souhrnné zprávy k přípravným pracím v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe je zveřejněn ke dni 1. 4. 2007.

Ke zveřejněnému Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a souhrnné zprávy k přípravným pracím lze podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nebude nepřihlížet.

Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe je vystaven k nahlédnutí veřejnosti v listinné či elektronické podobě na adresách:

  • Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, odbor životního prostředí a zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě na www.kr-ustecky.cz
  • Povodí Ohře, státní podnik, odbor VH plánování, Bezručova 4219, 430 03  Chomutov, v listinné podobě a v elektronické podobě na www.poh.cz.
  • v elektronické podobě na portálu veřejné správy: www.portal.gov.cz

 

Připomínky lze podávat v písemné i elektronické podobě na adresy:

  • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem v písemné podobě, na www.kr-ustecky.cz v elektronické podobě, urad@kr-ustecky.cz
  • Povodí Ohře, s. p., odbor VH plánování, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov v písemné podobě,                                                                                                       
  • v elektronické podobě na portálu veřejné správy: www.portal.gov.cz.

Připomínky musí obsahovat:

  • jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby
  • obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby

Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny:

  • elektronickým podpisem
  • elektronickou značkou v souladu se zák. č. 172/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

 

Po vyhodnocení připomínek bude Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a souhrnné zprávy k přípravným pracím předložen ke schválení příslušným krajským úřadům.