Veřejná vyhláška

27.1.2006
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - „ UL - vedení 110 kV Trmice - odbočka Děčín“ a „ Trmice - Koštov, přezbrojení (rekonstrukce) vedení 35 kV na 110 kV “


Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební  2336/8, PSČ 401 00 - Stavební odbor

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

 

Č.ev.: 13220 / 2006
Č.j.: SO/S/4533/06-o/Ha
Vyřizuje / tel : Hanousková / 475 241 692
V Ústí nad Labem 26.1.2006


Navrhovatel ČEZ Distribuce, a.s. (právní nástupce původního navrhovatele Severočeské energetiky a.s.) se sídlem Vinohradská 325/8, Praha , zastoupený spol. ENROSPOL, s.r.o., Resslova 357/9, Děčín, podal dne 20.1.2006 návrh na prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby „ UL - vedení 110 kV Trmice - odbočka Děčín“ a „ Trmice - Koštov, přezbrojení (rekonstrukce) vedení 35 kV na 110 kV “ .

Územní rozhodnutí  bylo vydáno zdejším stavebním odborem dne 12.2.2004 pod č.j.: SO/S/2932/03/Ha, právní moci nabylo dne 31.3.2004.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno správní  řízení  ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem jako stavební úřad příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného územního rozhodnutí podle § 40 odst. 3 stavebního zákona.

Účastníci řízení mohou své námitky  a připomínky uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  Dotčené orgány státní správy sdělí svá stanoviska ve stejné lhůtě, v níž mohou uplatnit své námitky účastníci územního řízení.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení a DOSS nahlédnout u stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 4. poschodí, kancelář č. 424, v pondělí a středu od 8, 00 - 11, 00 hod. a od 13, 00 - 17, 00 hod.,  v ostatní dny po domluvě s referentem.

 

 

 

                                                                                        Ing. Vlastimil Hudeček
                                                                                     vedoucí stavebního odboru
                                                                                Magistrátu města Ústí nad Labem

 

Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí bylo doručeno veřejnou vyhláškou na základě ust. § 36 odst. 4 stavebního zákona, je i toto oznámení o zahájení řízení o prodloužení jeho platnosti doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Dnem doručení je patnáctý den po vyvěšení písemnosti - ust. § 25  správního řádu.

Obdrží doporučeně  žadatel:
- ENROSPOL, s.r.o., pí. Jaroslava Kesnerová, Resslova 357/9, 405 02 Děčín

Na vědomí DOSS:
- MmÚ / OD
- MmÚ / OŽP
- Drážní úřad, stav. sekce, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
- KÚ Úst.kraje / OZPZ, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.
- OBÚ, U města  Chersonu 1429, 434 61 Most