Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o závazných částech „5. změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem“

26.6.2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 22.6.2006 usnesením č. 635/06, v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):

 

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Účel a věcný rozsah platnosti vyhlášky

 

(1)   Tato vyhláška pro účely územního plánování a správního rozhodování o umístění činností, zařízení a staveb v území „centra Ústí nad Labem“

a)  mění základní zásady utváření území, obecné a zvláštní regulativy a vymezení veřejně prospěšných staveb obsažené v obecně závazné vyhlášce č 46/1996, o závazných částech regulačního plánu pro území Ústí nad Labem – centrum (dále jen OZV č. 46/1996),

b)  nově vymezuje prvky územního systému ekologické stability.

(2)   Nedílnou součástí této vyhlášky je územně plánovací dokumentace „5. změna regulačního plánu centra Ústí nad Labem“, která tvoří přílohu této vyhlášky a která obsahuje:

a)      grafickou část, tvořenou souborem těchto výkresů se zakreslením podmínek uspořádání a využití řešeného území:

- výkres č. 000.1 - širší vztahy, M. 1:10000,

- výkres č. 400.1 - VPS (veřejně prospěšné stavby), M. 1:1000,

- výkres č. 500.1 - ÚSES (územní systém ekologické stability), M. 1:2000,

- výkres č. 600.1 – doprava, M. 1:2000,

- výkres č. 700.1 - technická infrastruktura, M. 1:2000,

- výkres č. 900.1 - limity v území, M. 1:2000,

- výkres č. 900.2 - hlavní (regulační) výkres, M. 1:2000,

b)     textovou část, kterou tvoří:

-   průvodní zpráva ke Změně regulačního plánu,

-   doložka CO

-   soubor krycích listů bloků,

-   hluková studie (byla zpracována jako příloha Návrhu „Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem).

 

 

Článek 2

Územní a časový rozsah platnosti

(1)  Územně plánovací dokumentace „5. změna regulačního plánu centra Ústí nad Labem“ je zpracována pro část k.ú. Ústí nad Labem, a to v rozsahu vymezeném v článku 3 této vyhlášky.

(2)   Lhůta aktualizace je pět roků.

  

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ A ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

 

Článek 3

vymezení řešeného území

(1) Řešené území leží v k.ú. Ústí nad Labem, má rozlohu 83,765 ha a dle obecně závazné vyhlášky č. 45/1996 o závazných částech územního plánu statutárního města Ústí nad Labem, ve znění změn, se nachází ve čtvrti „A0 Vnitřní město“ a zahrnuje část lokalit „C-1 Centrum“ a „C-3 Centrum - jižní  zahrady“, „D-1 Železnice“ a „OK-4 Žižkova“ a celé lokality „C-2 Centrum - jižní část starého města“, „OV(o)-5 Nábřeží“, „GD-1 Nábřeží“, „D-2 Nábřeží“, „D-3 Nábřeží-triangl“, „ZP-1 Smetanovy sady“ a „ZP - 2 Mánesovy sady“.

(2) Řešené území je vymezeno následovně:

a)   severní hranice: ulice Londýnská, Rooseveltova, park letního kina, hranice souvislé zástavby v klínu ulic Bělehradská a Elišky Krásnohorské, ulicí Elišky Krásnohorské do ulice na Schodech, severní hranice pozemku Wolfrumovy zahrady a pozemku ve vlastnictví Ministerstva vnitra,

b)   východní hranice: ulice Důlce, Dobětická, Hrnčířská k „pěti obloukům“,

c)   jižní hranice: levý břeh řeky Labe od „pěti oblouků“ k železničnímu mostu, železniční most, hranice kolejiště nádraží Ústí n.L.- západ,

d)   západní hranice: ulice U Trati, Panská, Klíšská k Londýnské.

 

Článek 4

vymezení zastavitelného a nezastavitelného  území

(1) Řešené území je členěno na zastavitelné území bloků a nezastavitelné území městských parků, otevřené krajiny a veřejných prostranství (komunikace, náměstí, nábřeží). (viz 900.2 hlavní výkres).

(2) Jednotlivé bloky zastavitelného území jsou vymezeny hranicí bloku, kterou převážně tvoří uliční čára.

(3) Vzhledem k Regulačnímu plánu z r. 1996 :

- zůstává vymezení bloků 002, 004-007, 011-015, 018-027, 031, 032/1, 034, 036/1, 036/2, 043/2-045, 061-063, 065/1, 065/3, 066-071,

- mění se vymezení bloků 001, 003, 008, 009, 010, 016, 017, 028, 029, 032/2, 033, 040-043/1, 046-049, 065/2,

- ruší se blok 030, 035, 039, 060,

- nově se vytváří blok 072, 074, 075, 076 a 077.

(4) V řešeném území je vymezeno 10 parků a 1 plocha otevřené krajiny.

(5) Vzhledem k Regulačnímu plánu z r. 1996 :

- zůstává park P1, P3, P6, P7, P9,

- mění se vymezení parku P2, P8,

- ruší se park P4, P5, P11,

- nově se vymezuje park P10, P12, P13

- nově se vymezuje otevřená krajina OK4.

(6)  Vymezení jednotlivých stavebních pozemků v rámci bloků se neurčuje.  

 

 

ČÁST TŘETÍ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

 

Článek 5

funkce v území a omezení změn v jejich užívání

(1) Tato změna regulačního plánu neřeší funkční využití jednotlivých bloků, ale přebírá regulační podmínky z územního plánu, jak je vyznačeno na výkrese 900.2.

(2) Způsob využití řešeného území se řídí pouze ustanoveními části třetí „Zásady utváření území“ obecně závazné vyhlášky č. 45/1996, o závazné části územního plánu statutárního města Ústí nad Labem, není-li  výslovně stanoveno jinak, takto:

- plochy centra města (C), vymezené ustanoveními článku 16 vyhlášky o závazné části územního plánu,

- plochy občanské vybavenosti (OV), vymezené ustanoveními článku 19 vyhlášky o závazné části územního plánu,

- plochy dopravy (D, GD), vymezené ustanoveními článku 22 vyhlášky o závazné části územního plánu,

- plochy městských parků (ZP), vymezené ustanoveními článku 24 vyhlášky o závazné části územního plánu,

- plochy otevřené krajiny (OK), vymezené ustanoveními článku 24 vyhlášky o závazné části územního plánu,

- plochy veřejných prostranství, vymezené ustanoveními článku 25 vyhlášky o závazné části územního plánu.

 

Článek 6

plochy centra města

(1) Pro využívání jako plochy centra jsou určeny bloky 001 – 073.

(2) Umísťování činností, dějů a zařízení do těchto bloků se řídí ustanoveními článku 16 vyhlášky o závazné části územního plánu.

(3) Podmínečně přípustné je umísťování obytných funkcí podél komunikací Velká Hradební, Nová Hradební, Klíšská, Špitálské nám., Masarykova, Brněnská, Pařížská, Dlouhá, W.Churchilla, Bratislavská, Důlce a Hrnčířská

(4) Nepřípustné je umísťování bydlení v ochranném pásmu dráhy a umísťování dějů a činností vymezených v rámci aktivní zóny a Q100 vodním zákonem.

(5) Omezení je u bloku

a)   072 - blok je navržen jako území určené pro zastavění pouze podmínečně, se souhlasem SČVK a.s. s tím, že sítě nebudou poškozeny, nebo ovlivněny,

b)   068/1 – v bloku se nachází aktivní sesuv o rozloze 25 x 20 m, ev. čís. 6063 Ústí nad Labem.

  

Článek 7

plochy občanské vybavenosti

(1) Pro využívání jako plochy občanské vybavenosti jsou určeny části bloků 074 a 075, které jsou v majetku ČD a.s. a jsou zastavěny stávajícími objekty s charakterem občanské vybavenosti.

(2) Umísťování činností, dějů a zařízení do těchto bloků se řídí ustanoveními článku 19 vyhlášky o závazné části územního plánu, s tím, že plochy těchto bloků je možno nově využít pouze pro umístění dopravního zařízení a pro zařízení dopravy v klidu.

(3) Podmínečně přípustné je umístění činností a zařízení pro občanskou vybavenost se zaměřením na obchod a služby v západní části bloku 074 a východní části bloku 075 s tím, že stavby budou obsahovat protipovodňová opatření.

(4) Nepřípustné jsou děje a činnosti vymezené v rámci aktivní zóny a Q100 vodním zákonem.

 

Článek 8

plochy dopravy

(1) Pro využívání jako plochy dopravy jsou určeny bloky 076, 077, západní část bloku 075 a východní část bloku 074.

(2) Umísťování činností, dějů a zařízení do těchto bloků se řídí ustanoveními článku 22 vyhlášky o závazné části územního plánu s tím, že plochy těchto bloků budou sloužit pouze pro dopravní zařízení a pro zařízení dopravy v klidu.

(3) Nepřípustné jsou děje a činnosti vymezené v rámci aktivní zóny a Q100 vodním zákonem.

 

Článek 9

plochy městských parků

(1)   Závazné je vymezení jednotlivých parků - P1: Smetanovy sady, P2: Hradební park, P3: Lidické náměstí, P6: Park republiky, P7: Park oddechu (letní kino), P8: Mánesovy sady, P9: Parčík W. Churchilla, P10: Nádvoří magistrátu, P12: Hrnčířská, P13 Pět oblouků.

(2)   Umísťování činností, dějů a zařízení do parků se řídí ustanoveními článku 24 vyhlášky o závazné části územního plánu.

(3)   Nepřípustné jsou děje a činnosti vymezené v rámci aktivní zóny a Q100 vodním zákonem.

 

Článek 10

plochy otevřené krajiny

(1) Závazné je vymezení otevřené krajiny v území sevřeném mezi drážní těleso a řeku Bílinu.

(2) Umísťování činností, dějů a zařízení do ploch otevřené krajiny se řídí ustanoveními článku 24 vyhlášky o závazné části územního plánu.

(3) Nepřípustné jsou děje a činnosti vymezené v rámci aktivní zóny a Q100 vodním zákonem.

 

Článek 11

plochy veřejných prostranství

(1) Veřejná prostranství tvoří zejména náměstí, silnice, ulice a místní komunikace, chodníky, tržiště, průchody a podloubí, nadchody, podchody, průchody a pasáže a nábřeží.

(2) Vymezení a užívání ploch veřejných prostranství se řídí ustanoveními článku 25 vyhlášky o závazné části územního plánu

(3) Nepřípustné jsou děje a činnosti vymezené v rámci aktivní zóny a Q100 vodním zákonem.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

 

Článek 12

Uliční čára (hranice bloku)

Uliční čára (hranice bloku) je rozhraní vymezující území zastavitelné od nezastavitelného území veřejných prostranství.

 

Článek 13

Stavební čára

Stavební čára je rozhraní vymezující podmínky zastavění území v rámci bloku a určující pro každý blok nepřekročitelnou hranici zastavění; v souladu se způsobem zastavění území bloku se rozlišuje stavební čára:

a)   uzavřená, jíž se rozumí souvisle a úplně v celé své délce zastavěné rozhraní zastavitelného území bloku a veřejného prostranství, jehož zástavba však nesmí nikde ustupovat,

b)  otevřená, jíž se rozumí přerušitelně v celé délce zastavěné rozhraní zastavitelného území bloku a veřejného prostranství, jehož zástavba však nesmí ustupovat,

c)  volná, jíž se rozumí přerušitelně v celé délce zastavěné rozhraní zastavitelného území bloku a veřejného prostranství, jehož zástavba smí libovolně ustupovat.

 

Článek 14

Předzahrádka

(1)   Předzahrádka je nezastavitelná část území bloku, vymezená uliční čarou a stavební čarou; nezastavitelnost území předzahrádky znamená obvykle parkovou úpravu území.

(2)   Podmínečně se připouští využití území předzahrádky i pro činnosti, děje a zařízení bezprostředně souvisící s veřejným prostranstvím - podmínečné využití předzahrádek pro jiný účel než parkové úpravy a způsob její úpravy musí být v souladu s charakterem veřejného prostranství.

 

Článek 15

Hustota zastavění

Hustota zastavění je percentuální určení poměru zastavitelné a celkové půdorysné plochy bloku nad prvním nadzemním podlažím; přízemí může být ve zvláštních případech zastavěno 100% (viz 900.2 hlavní výkres a krycí listy bloků).

 

Článek 16

Index využití

Index využití je poměr navržené využitelné plochy všech podlaží v bloku k celkové ploše bloku. Je to hodnota, která udává celkovou plochu podlaží vztaženou k ploše bloku a je závislá na procentu zastavění jednotlivých pozemků v bloku a na konkrétní výšce zastavění (viz. krycí listy bloků).

 

Článek 17

Bilanční nárok parkování v bloku

(1) Bilanční nárok parkování v bloku udává informativní hodnotu vypočítanou z navržené využitelné plochy, při maximálním naplnění indexu využití (viz 900.2 dopravní výkres a krycí listy bloků).

(2) Závazný je výpočet podle skutečného využití navrhovaného objektu dle vzorců v článku 20 této vyhlášky.

 

Článek 18

Přístupy ke stavbám

Místa přístupu ke stavbám se závazně neurčují.

 

Článek 19

Napojení staveb na technické vybavení

Místa napojení staveb na technickou infrastrukturu se závazně neurčují.

 

 

Článek 20

Krycí listy

(1) Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání lze vyčíst z krycích listů bloků a parků, které jsou uvedeny v knize krycích listů a parků.

(2) Vzhledem k zásadnímu redukování závazných podmínek zastavění jsou krycí listy přeměněny na výřez hlavního výkresu, který je doplněn o části limitů v území, (ÚSES, inženýrské sítě, záplavová území). Veškeré potřebné informace jsou na těchto výřezech.

 

 

ČÁST PÁTÁ

INFRASTRUKTURA

 

Článek 21

Územní systém ekologické stability

(1)   Vytváření ÚSES je veřejným zájmem (§ 4, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). ÚSES a jeho ochrana jsou povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho skladebné části (biocentra, biokoridory).

(2)   Mezi vstupní limity využití území patří nadregionální biokoridor K10 včetně jeho ochran. zóny v šíři 4 km (2 km na obě strany od osy).

(3)   Mezi výstupní limity patří vymezený lokální biokoridor č. 631 „Klíšský potok – v centru“, který je v řešeném území rozdělen na dvě větve (v ose Klíšského potoka a přes Mánesovy sady).

 

Článek 22

Dopravní infrastruktura

(1) Závazná je celková koncepce a zejména trasování a kategorie jednotlivých komunikací tak, jak jsou uvedeny na výkrese 600.1.

(2) Pro dopravu v klidu je závazný způsob výpočtu potřebných parkovacích stání podle skutečných zastoupených funkcí pro každou stavbu předkládanou k územnímu a stavebnímu řízení samostatně.

(3) Závazné jsou hodnoty ukazatelů vyjadřujících počet stání vztažený na 1000 m2 hrubé plochy podlaží.

(4) Stanovení stávajících bilancí vychází z převládajícího funkčního využití bloku. U nové zástavby byly zahrnuty ukazatele počtu stání na 1000 m2 hrubé podlahové plochy a poměr jednotlivých funkcí v blocích určen takto:

- 10% bydlení - 13,2 stání/1000m2

- 20% administrativa celoměst. význam - 23 stání/1000m2

- 40% ústavy, administrativa místní význam - 20 stání/1000m2

- 20% obchod, služby - 14 stání/1000m2

- 10% kultura a ostatní - 33 stání/1000m2

(5) Z výše uvedeného vyplývá průměrný ukazatel počtu stání:

Pz = 0,1 x 13,2 + 0,2 x 23 + 0,4 x 20 + 0,2 x 14 + 0,1 x 33 = 20 stání na 1000m2 hrubé podlahové plochy bloku.

(6) Redukovaný počet stání Pr  je určen základním počtem parkovacích stání, v němž je územním koeficientem kú = 0,6 redukován pro oblast centra počet parkovacích stání pro komerční funkce, nikoliv však počet stání pro bydlení.

Pr = 0,1 x 13,2 + 0,6(4,6 + 8 + 2,8 + 3,3) = 12,5 parkovacích stání na 1000 m2 hrubé podlahové plochy.

 

Článek 23

Inženýrské sítě a nakládání s odpady

(1) V řešeném území jsou dostupné rozvody všech inženýrských sítí v dostatečné kapacitě.

(2) Odvedení dešťových vod v dosahu vodního toku je řešeno oddílnou kanalizační soustavou.

(3) V řešeném území jsou kromě telefonních kabelů zakreslených v  plánu uloženy též slaboproudé rozvody firem UPS ČR a.s., SITEL s.r.o, TETA s.r.o., Metropolnet a.s., České dráhy a.s., Policie ČR.

(4) Při umísťování činností a staveb musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí.

(5) Komunální odpad bude likvidován ukládáním do sběrných nádob.

(6) Komunální odpad, objemný odpad, odpad ze zeleně a toxický odpad bude pravidelně svážen oprávněnými osobami a dopravován do místa likvidace.

(7) Požadováno je zachování propustnosti komunikací pro odvoz odpadu.

 

 

ČÁST ŠESTÁ

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

 

Článek 24

(1) Změna regulačního plánu navrhuje výstupní limity využití území vyjádřené v regulativech, popsaných v jednotlivých kapitolách a graficky znázorněných ve výkresu 900.2 hlavní výkres a v krycích listech bloků).

(2) Závazné jsou:

a) základní zásady uspořádání území,

b) limity využití bloků (nepřekročitelné stavební čáry a index využití území),

c) vymezení lokálního biokoridoru č. 631.

 

 

ČÁST SEDMÁ

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, ASANACE A ASANAČNÍ ÚPRAVY

 

Článek 25

Veřejně prospěšné stavby

Jako veřejně prospěšné stavby jsou uvedeny „agregované plochy“ těchto „staveb“ (viz. výkres 400.1 VPS):

a) VPS 01 -     přeložka místní komunikace Malá Hradební, včetně staveb protipovodňových opatření, napojení na přilehlé komunikace a přeložek inženýrských sítí (p.p.č.2648/1,2,3; 2649/2; 2650; 2651/1,3; 4260/1,2; 4261/1 v k.ú. Ústí nad Labem),

b) VPS 02 -     stavba místní komunikace Nová Hradební a Špitálské náměstí, včetně přeložek inženýrských sítí (p.p.č. 160/3; 617/1,2; 635/7,8,9,10; 4204/1,2; 4205/2; 4243; 4244; 4300/5 v k.ú. Ústí nad Labem),

c) VPS 03 -     rekonstrukce místní komunikace Prokopa Diviše (p.p.č. 616; 635/1; 638/1,2; 4300/3 v k.ú. Ústí nad Labem),

d) VPS 04 -     prodloužení místní komunikace Vaníčkova na jih. včetně přeložek inženýrských sítí (p.p.č. 2581/2; 2593; 2597/1,11,17; 4249/1; 4306/2,3 v k.ú. Ústí nad Labem),

e) VPS 05 -     rekonstrukce Nábřeží v řešeném území, včetně rekonstrukce silnice Přístavní ul., přeložek inženýrských sítí, staveb protipovodňových opatření (protipovodňová vana, mobilní stěny) a dopravních staveb na pozemcích přiléhajících k hlavnímu nádraží.(3416/1,11,12,13,14,15,16,17; 3419/4; 4190/1,2,5,15; 4294/1; 4302/1; 4338 v k.ú. Ústí nad Labem),

f) VPS 06 -      stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem“ v úseku Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem sever, včetně průchodu a průjezdu pod hlavním nádražím a průchodu u „pěti oblouků“ (p.p.č. 4302/1,10,24,25; 4328 v k.ú. Ústí nad Labem).

 

Článek 26

Asanace a asanační úpravy

Je navržena asanace autoservisu v bloku 074 (p.p.č. 4190/4,5,6; 4334 v k.ú. Ústí nad Labem), který se nachází v aktivní zóně řeky Labe“ (viz. výkres 400.1 VPS).

 

 

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 27

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška

a)      č. 79/2001, kterou se mění OZV č. 46/1996 ve vztahu k bloku 013,

b)      č. 84/2002, kterou se mění OZV č. 46/1996 ve vztahu k bloku 040,

c)      č. 85/2002, kterou se mění OZV č. 46/1996 ve vztahu k bloku 042.

 

 

Článek 28

Správa a uložení dokumentace

(1)   Územně plánovací dokumentace „Změna regulačního plánu centra Ústí nad Labem“, schválená Zastupitelstvem města  Ústí nad Labem dne 27.4.2006 usnesením č. 588/06 je uložena na odboru rozvoje a investic , oddělení územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem.

(2)    Stejnopis „Změny regulačního plánu centra Ústí nad Labem“ je uložen pro rozhodování na stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a uložen na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

Článek 29

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

Článek 30

Přílohy

Nedílnou součástí této vyhlášky jsou přílohy:

1. Schéma hlavního výkresu

2. Kniha krycích listů bloků a parků

 

  

Jan Řeřicha, v.r.

náměstek primátora

 

 

Mgr. Jan Kubata, v.r.

primátor města