OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

5.6.2006
Prodej pozemků v k.ú. Předlice
               
             
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
               PRODEJ
č. st.p.č./p.p.č. výměra /m2 charakter kat.území Poznámky
1 929/2 640 ost.plocha Předlice  
2 929/8 181 zast.plocha Předlice  
3 929/9 236 ost.plocha Předlice  
4 934 3284 ost.plocha Předlice  
5 950 367 ost.plocha Předlice  
6 951 332 zahrada Předlice  
7 957 599 zahrada Předlice  
8 1020/1 57162 orná půda Předlice  
9 1020/6 332 orná půda Předlice  
10 1021/2 1823 ost.plocha Předlice  
11 1031/1 20542 trav.porost Předlice  
Jedná se o zveřejnění záměru prodeje pozemků formou vyhlášení obchodní veřejné soutěže
o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy s následujícími podmínkami :
 - sjednocení majetkové držby v zóně Jižní Předlice do rukou jednoho vlastníka
 - příprava základního urbanistického konceptu rozvoje
 - příprava základní ekonomické rozvahy nákladů a výnosů
 - příprava podnikatelského záměru
 - zajištění financování investičního rozvoje průmyslové zóny
 - obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení na sítě technické a dopravní
   infrastruktury a zajištění jejich stavební realizace
 - zajištění marketingu a prodeje resp. pronájmu pozemků a základní organizace investorů 
   v průmyslové zóně
Nabídky, které budou v souladu se zadávacími podmínkami obchodní veřejné soutěže,
mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Magistrátu města ÚL, Velká Hradební 8,
v pracovních dnech v době od 9,00 do 15,00 hodin nebo poštou formou doporučeného
dopisu.
Zadávací podmínky obchodní veřejné soutěže jsou k nahlédnutí v budově Magistrátu města ÚL,
Velká Hradební 8, kancelář č. 519, sl. Brázdilová nebo na www.centralniadresa.cz
Nabídky budou v rádně uzavřené obálce označené nápisem : "OBCHODNÍ VEŘEJNÁ
 SOUTĚŽ - PRŮMYSLOVÝ ZÓNA JIŽNÍ PŘEDLICE - NEOTVÍRAT"
Obálka musí být na uzavření označena razítkem a podpisem statutárního zástupce uchazeče.
Soutěžní lhůta začíná běžet dnem vyhlášení obchodní veřejné soutěže a končí dne 
7. 8. 2006 ve 12,00 hod. Do této lhůty musí být nabídky doručeny vyhlašovateli. 
Nabídky doručené po ukončení této lhůty nebudou hodnoceny.
               
               
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - odbor aktivní politiky, MmÚ
   Bc. Martina Brázdilová /47 5241 697
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                     5. 6. 2006
Sejmutí      :                    7. 8. 2006
                            č.j. 19/2006