Oznámení

22.3.2006
Vyrozumění účastníka před vydáním rozhodnutí, určená podnikateli: S + T Bola, s.r.o. , IČ 254 51 952.


Magistrát města Ústí nad Labem, Živnostenský odbor
Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

 

O Z N Á M E N Í

 

Živnostenský odbor MmÚ (dále jen „živnostenský úřad“) v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

 

o z n a m u j e ,

 

že písemnost č.j. ŽO/U1708/2006/Še, obsahující:

- vyrozumění účastníka před vydáním rozhodnutí,

určená podnikateli: S + T Bola, s.r.o. , IČ 254 51 952 se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Mezidomí 706/2 (dále jen „podnikatel“), kterou se nepodařilo doručit  na  adresu určenou k doručování písemností, je doručována podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Za tímto účelem byla předmětná písemnost ze dne 16.3.2006 vyvěšena na úřední desce magistrátu s tím, že po dobu 15 dnů jejího vyvěšení si podnikatel prostřednictvím oprávněné osoby může vyzvednout její stejnopis u označeného živnostenského úřadu v kanceláři č. dveří 139, nacházející se v I. patře budovy magistrátu.

 

Po uplynutí patnácti dnů po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou.

 

 

                                                                         Ing. Galina Pecková
                                                                vedoucí živnostenského odboru