OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

17.5.2006
Prodej pozemku v k.ú. Ústí n.L. - BLOK 019

        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
               PRODEJ
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
11/11233zast.plochaÚstí n.L.Blok 019

Nabízená kupní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené

razítkem či podpisem.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   slečna Francová /47 5241 829
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                    17. 5. 2006
Sejmutí      :                      1. 6. 2006
Uzávěrka      :                  1. 6. 2006                           č.j. 16/2006