Obecně závazná vyhláška č. 9/2006, o závazných částech 37. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“

15.12.2006
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 14.12.2006 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky

(1)  Účelem této vyhlášky je vymezit závaznou část územně plánovací dokumentace 37. změny územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“
(2)  Závazná část územně plánovací dokumentace 37. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“ je vymezena textově v druhé části této vyhlášky a graficky v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 2
Územní rozsah platnosti

(1)  Územně plánovací dokumentace 37. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“ je zpracována pro části území v k.ú.Krásné Březno.

 Článek 3
Lhůta aktualizace

(1)  Pořizovatel provede minimálně v intervalu jednou za čtyři roky vyhodnocení, zda se  nezměnily podmínky, na základě kterých byla 37. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“ schválena.

  

ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI

Článek 4
Urbanistická koncepce

Změna ÚPn navrhuje plochy pro bydlení a vybavenost západně a východně od silnice III. třídy III/25371. Navržené obytné území je protkáno plochami veřejné zeleně, kterými jsou vedeny pěší cesty ze sídliště do krajiny a také koridory inženýrských sítí. Podél stávající silnice je ponechána ochranná zeleň, a to zejména v prostoru prudkých svahů nad točnou trolejbusů. 

 Článek 5
Využití nových ploch a jejich uspořádání

Přehled navržených ploch:
· plochy pro bydlení a vybavenost   10,77 ha
· plochy pro veřejnou zeleň  0,83 ha
· plochy stávající silnice III. třídy a její ochranné zeleně   cca 1,0 ha
· plochy veřejných prostranství

Navržené plochy se dopravně váží na silnici III/25371. Jako hlavní přístupová komunikace do obytného území západně od silnice bude využita trasa stávající panelové komunikace k chatám a vodojemu. Komunikace je navržena k rozšíření a celkové rekonstrukci včetně drobných směrových úprav. Dále jsou navrženy tři nové sjezdy ze silnice III. třídy pro napojení a obsluhu jednotlivých ploch pro bydlení a vybavenost. Vzhledem ke svažitosti území budou komunikace slepé, ukončené obratišti.

Na nově navrhovaných rozvojových plochách se předpokládá rozvolněná, převážně nízkopodlažní zástavba rodinných a menších bytových domů s integrovanými provozovnami obchodu a služeb menšího rozsahu. V těžišti navrhované zástavby západně i východně od silnice by měla vzniknout menší veřejná prostranství jako centra vybavenosti
a místa pro parkování na veřejných plochách.

 Článek 6
Regulace lokalit dle charakteru

 Změnou ÚPn jsou navrženy plochy obytnou výstavbu a vybavenost a plochy pro veřejnou a ochrannou zeleň:

Plochy pro bydlení a vybavenost:
 plocha „A“ - 6,45 ha, plocha pro obytnou výstavbu rodinných a menších obytných domů a pro drobnou vybavenost. Podmínkou využití je zachování příjezdu k vodojemu, situovanému západně od řešeného území. Plocha je členěna veřejnou zelení podél úvozů. Hustota zastavění bude nižší v severních partiích, které jsou v přímém kontaktu s nadregionálním biokoridorem.

funkce přípustné:    
- bydlení v rodinných domech a v bytových domech do tří nadzemních podlaží
- drobná vybavenost každodenního charakteru
- komunikace, techn. infrastruktura, parkování 
- soukromé okrasné i užitkové zahrady

funkce podmínečně přípustné
:
- drobné řemeslnické dílny
-
menší sportoviště

funkce nepřípustné
:
- ostatní, výše neuvedené funkce

plocha „B“ – 2,99 ha, plocha pro obytnou výstavbu rodinných a menších obytných domů a pro drobnou vybavenost.

funkce přípustné:    
- bydlení v rodinných domech a v bytových domech do tří nadzemních podlaží
-
 drobná vybavenost každodenního charakteru
- komunikace, techn. infrastruktura, parkování                          
-
soukromé okrasné i užitkové zahrady

funkce podmínečně přípustné:
- drobné řemeslnické dílny
-
drobné sportoviště

funkce nepřípustné:
- ostatní, výše neuvedené funkce

 plocha „C“ – 1,33 ha, plocha pro obytnou výstavbu rodinných domů a drobnou vybavenost. Hustota zástavby bude nižší s ohledem na svažitost terénu.

funkce přípustné:    
- bydlení v rodinných domech do tří nadzemních podlaží
-
komunikace, techn. infrastruktura
- soukromé okrasné i užitkové zahrady

funkce podmínečně přípustné:
- drobná vybavenost každodenního charakteru
-
drobné řemeslnické dílny

funkce nepřípustné:
- ostatní, výše neuvedené funkce

Plochy pro veřejnou zeleň:
• VZ-A – 0,69 ha, plocha veřejné zeleně v prostoru dvou severojižních terénních zářezů východně od silnice III. třídy, porostlých hustými ruderálními porosty. Plocha bude mít charakter veřejného prostranství kolem navržených pěších cest, vzrostlé stromy budou zachovány.

Funkce přípustné:  
- veřejná zeleň
- pěší cesty, odpočivadla, drobné výtvarné prvky

funkce podmínečně přípustné:       
- koridory inženýrských sítí

funkce nepřípustné:
- ostatní, výše neuvedené funkce

• VZ–B – 014 ha, plocha veřejné zeleně na p.p.č.1476 a 1475/3.  Plocha veřejné zeleně a zeleně kolem pěší cesty do zahrádek.

funkce vhodné:      
- veřejná zeleň
- pěší cesta

funkce přípustné:   
- koridory inženýrských sítí

funkce nepřípustné:
- ostatní, výše neuvedené funkce

Plochy silnice III/25371 a její ochranné zeleně (cca 1 ha):
• OZ, plocha ochranné zeleně kolem silnice III. třídy Ústí – Žežice.

funkce vhodné:      
- veřejná zeleň
- napojení obslužných komunikací pro novou zástavbu na silnici III. třídy
- koridory inženýrských sítí
- vybavení zastávky a točny MHD

funkce přípustné:   
- drobné výtvarné prvky podél silnice

funkce nepřípustné:
- ostatní, výše neuvedené funkce

Plochy veřejných prostranství
•   VP- A plocha veřejného prostranství uvnitř plochy pro obytnou výstavbu a vybavenost s označením „A“

funkce přípustné:
- dopravní a techn. infrastruktura,
- parkování, veřejná zeleň, výtvarné prvky,

funkce nepřípustné:
- ostatní, výše neuvedené funkce

•  VP- B plocha veřejného prostranství uvnitř plochy pro obytnou výstavbu a vybavenost s označením „B“

funkce přípustné:
- dopravní a techn. infrastruktura
- parkování,
- veřejná zeleň,
- výtvarné prvky

funkce nepřípustné:
- ostatní, výše neuvedené funkce

 Článek 7
Vymezení zastavitelného území

Zastavitelné území je vymezeno v k.ú Krásné Březno. Plocha je tvořena:
- pozemkovými parcelami soukromých vlastníků: 1472/2, 1472/5, 1475/1, 1475/2,
- pozemkovými parcelami města Ústí nad Labem: 1468, 1469, 1470, 1471, 1472/3, 1476, 1477, 1478, 1479, 1705/1 – část, 1705/2 – část, 1721/2, 1475/3,
- pozemkovými parcelami Pozemkového fondu: 1473 - část

Prostorově je vymezeno:
- ze severu novou hranicí zastavitelného území, navazuje na otevřenou krajinu příkrým terénním zlomem se vzrostlou zelení (NRBK K10)
- ze západu novou hranicí zastavitelného území, navazuje na bývalé ovocné sady a stávající chatovou zástavbu
- z jihu areálem základní školy Krásné Březno a silnicí Žežická
- z východu novou hranicí zastavitelného území, navazuje na údolí Pekelského potoka a stávající zahrádkářskou kolonií (lokalita L2 „Fričova vyhlídka“)

 Článek 8
Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

Doprava:
Řešená plocha je dopravně dostupná silnicí III. třídy č. 25371 na Mlýniště, Žežice a Radešín.  Z této silnice jsou navrženy odbočky obslužných komunikací do nové zástavby.
Plochou prochází stávající panelová komunikace, obsluhující vodojem západně od řešené plochy a přístupová cesta do zahrádkářské osady východně od řešené plochy u Pekelského potoka. Přístup k vodojemu a do zahrádek musí být zachován.

Přehled navržených úprav, nových  místních komunikací a pěších cest:
Panelová komunikace k vodojemu je navržena k rozšíření a komplexní úpravě včetně směrových úprav. Komunikace bude sloužit  jako hlavní obslužná páteř plochy „A“.
Navržená komunikace odpovídá obousměrné dvoupruhové MK funkční třídy C3 a kategorie MO 7/30. Je napojena na silnici III/25371 na výškové kótě cca 217 mn.m. Komunikace je slepá, v prostoru před vodojemem je vybavena obratištěm.
Severně nad komunikací bude ponechán prostor pro veřejné prostranství a parkovací stání.
Po jižní straně bude komunikace opatřena doprovodným chodníkem.
Jsou navrženy tři nové sjezdy ze silnice III. třídy, situované ve vrcholech oblouků silnice III. třídy. Systém obslužných komunikací uvnitř zastavitelných ploch bude řešen jako obousměrné zklidněné komunikace funkční třídy D1 (obytná ulice – obytná zóna). Vzhledem k terénní konfiguraci jsou komunikace navrženy s obratišti.
Podél komunikací bude jednostranně, níže po svahu ponechán zelený pás, ve kterém budou uloženy inženýrské sítě a který bude sloužit pro odvedení a částečné zasakování dešťových vod.
Nové pěší cesty jsou navrženy v prostoru nad základní školou a jsou vedeny terénními zářezy uvnitř navržených ploch veřejné zeleně.
Stávající pěší trasa do zahrádek a k Pekelskému potoku bude zachována a vedena rovněž navrženou plochou veřejné zeleně.

Občanská vybavenost
Změna ÚPn nevyvolává nároky na budování větších zařízení občanské vybavenosti. Drobná vybavenost každodenní potřeby bude součástí obytné zástavby.

Inženýrské sítě

Vodní zdroje, pitný vodovod
Zásobování nové výstavby pitnou vodou je řešeno ze stávajícího vodovodního řadu DN 200 LTH, umístěného v sídlišti pod řešenou plochou. Nové vodovodní řady DN 80 budou zokruhované, jejich trasy budou řešeny v zeleném pruhu podél obslužných komunikací.
Řídícím vodojemem pro zajištění zásobování pitnou vodou je v řešené části sídliště vodojem Nad autoškolou s kótou dna 240,00 m n.m. V místě napojení nových vodovodních rozvodů bude realizována posilovací stanice.

Kanalizace
Kanalizace v řešené ploše bude budována jako oddílná.
Likvidace splaškových vod z nové výstavby bude řešena odvedením do stávajícího kanalizačního systému sídliště a do centrální čistírny odpadních vod v Neštěmicích bez nutnosti předčištění. Napojení na stávající kanalizaci je z důvodu terénní konfigurace řešeno ve dvou místech, předpokládá se gravitační systém. V případě nedostatečného spádu pro odkanalizování západní části plochy „A“ bude  v tomto prostoru nutné umístit drobnou čerpací stanici splašků.
Dešťové vody z nové výstavby budou odváděny na terén a zasakovány. Dešťové vody z nových komunikací a případných zpevněných ploch budou systémem odvodňovacích žlabů a příkopů podél komunikací svedeny a napojeny na jednotnou kanalizaci. Přípustné je i řešení odvedení dešťových vod z terénu pomocí retenčních nádrží a následné zasakování.

Elektrická energie
Nová zástavba je napojena kabelem 22 kV nasmyčkováním na stávající kabel mezi TS 3 a TS E. Valčáka v sídlišti Krásné Březno. Přívodní kabel VN je trasován podél navržené pěší cesty uvnitř plochy veřejné zeleně VZ-A.
Pro uvažovanou zástavbu bude vybudována nová distribuční transformační stanici, ze které bude elektrická energie rozvedena kabelovou sítí NN. Navržená nová TS je situována v centru zástavby pod silnicí k vodojemu.
Rozvody NN budou navrženy v souvislosti s návrhem dopravní a technické infrastruktury uvnitř řešené plochy v okružním zapojení tak, aby bylo možno zajistit dodávku do odběrných míst ze dvou stran.
Je navržena přeložka stávající trasy nadzemního vedení NN pro chaty západně od řešené plochy, která omezuje zamýšlenou výstavbu v západní části řešeného území. Po realizaci výstavby nové TS budou chaty přepojeny na nové kabelové rozvody NN.

Plyn
Zástavbu je možné napojit na středotlaký plynovod DN 200, který prochází územím Krásného Března podél Neštěmické ulice. Záměr představuje vybudování cca 800 m dlouhé nové trasy STL plynovodu podél Žežické ulice. Nový plynovod je po dohodě se správcem možné vést stávající kolektorem západně od silnice až do prostoru točny trolejbusů a následně podél navržené pěší cesty plochou veřejné zeleně. Rozvody uvnitř zástavby se budou vázat na trasy nových komunikací.

Zásobování teplem
Dle Územní energetické koncepce města Ústí nad Labem je jako základní energetické médium pro vytápění zástavby v řešené ploše (součást obvodu B 4) možné využít centrální zdroj tepla (Teplárna Trmice), případně zemní plyn nebo el. energii.
Napojení nové zástavby na tepelné rozvody je navrženo z výměníkové stanice VT Jesle, odkud je tepelným rozvaděčem vedeno teplo plochou veřejné zeleně do nové zástavby. Tepelné rozvody  k jednotlivým objektům budou vázány na trasy nových komunikací.

Spoje
Napojení nové výstavby na telefonní provoz je možné z RSU pod silnicí Výstupní navrženým samostatným tlf. kabelem uloženým do chráničky. V řešené ploše bude nutné vybudovat účastnický rozvaděč SIS 200.

Nakládání s odpady
Nová zástavba bude připojena na stávající způsob svozu odpadů v obci, prováděný TS města Ústí n.L.
Nové obslužné komunikace budou mít dostatečné parametry pro průjezd a otáčení svozových vozidel.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení nové plochy bude napojeno na stávající rozvody komunikace III. třídy na Žežice.

 Článek 9
Limity využití území

Limity, které vzniknou realizací návrhu změny ÚPn:
· Ochranné pásmo kabelu VN a NN je ze zákona 458/2000 Sb. §46, odst.5 a zákonů předcházejících  - 1 metr na obě strany od jeho okraje.
· Ochranné pásmo zděné transformační stanice: je ze zákona 458/2000 Sb. §46, odst. 6c)   - 1 metr na obě strany od jejího vnějšího obrysu.
· Ochranné pásmo vodovodu: dle ČSN 75 5401 ve vzdálenosti 1,5 m od vnějšího okraje potrubí na obě strany.
· Ochranné pásmo kanalizační stoky: dle ČSN 75 6101 ve vzdálenosti 1,5 m od vnějšího okraje potrubí na obě strany.
· Ochranné pásmo středotlakých a nízkotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, je ze zákona 458/2000 Sb. § 68, odst. 3a-h  1m na obě strany od jeho okraje.
· Ochranné pásmo dálkových místních telefonních kabelů a optických kabelů: platí ustanovení ze zákona č.151/2000, §92 o ochranném pásmu, které je 1,5 metru na každou stranu od krajních kabelů uložených ve výkopu.
· Ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepla je ze zákona 458/2000 Sb. 2,5 m od jeho okraje.

 Článek 10
Veřejně prospěšné stavby

VPS 1:  Rozšíření a komplexní úprava a rekonstrukce, včetně směrové úpravy, obslužné komunikace k vodojemu +  doprovodný chodník.

 

 ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Článek 11
Uložení územně plánovací dokumentace

(1) Dokumentace 37. změny ÚpnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“, schválená Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 14.12.2006, je uložena na Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.
(2) Stejnopis 37. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“ je uložen na Stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 Článek 12
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška o závazných částech 37. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“ nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 Článek 13
Přílohy

Nedílnou součást této vyhlášky tvoří následující příloha:

Příloha: č. 1)  Závazná část územně plánovací dokumentace 37. změny ÚpnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“ – schéma hlavního výkresu

 

Mgr. Jan Kubata, v.r.
primátor města

Jan Řeřicha, v.r. 
náměstek primátora