Veřejná vyhláška o stavebním řízení

23.1.2006
„UL Strádov 40RD“
(oznámení zahájení řízení o povolení ke zřízení stavby vodních děl)


MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00  Ústí nad Labem

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

 

„UL  Strádov 40RD“
(oznámení zahájení řízení o povolení ke zřízení stavby vodních děl)

 


Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dle ust. §  15 a 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků a ust. § 120 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků vede od 18.11.2005 s investory, kterými jsou Obec Chlumec se sídlem Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec a společnost L&P REALITTEAM s.r.o., se sídlem Velká Hradební 3121/50, 400 01  Ústí nad Labem řízení ve věci povolení vodního díla „UL  Strádov 40RD“.

Záměrem investora je vybudovat:

a)  kanalizační řad (SO 01), včetně tlakové čerpací stanice, na p.p.č. 988/15, 281/1, 990/1 v k.ú. Chlumec a na p.p.č. 5/1, 109/2, 108/2, 223/3, 66/1,118/1, 118/2, 118/3, 122, 124/1, 124/10, 123/3 v k.ú. Stradov v provedení DN 300 (745 m), DN 250 (150 m) a DN 150 (641 m). Kanalizační řad bude napojen na stávající kanalizaci obce.
b) dešťovou kanalizaci (SO 02) na p.p.č. 4, 118/1, 122, 124/10, 123/3, 124/1, 223/3, 108/2,109/2 v k.ú. Stradov v provedení DN 300 (364 m), DN 400 (295 m), DN 250 (15 m) a PVC DN 150 (14 m) se zaústěním do Šotolského potoka a Strádovského rybníka.
c) vodovodní řad na p.p.č. 988/43,988/15, 281/1, 990/1, v k.ú. Chlumec  a na p.p.č. 223/3,124/1, 108/2, 118/1, 66/1, 123/3 v k.ú. Stradov v provedení PE-HD DN 150 (714 m),  PE-HD DN 80 (351 m), PE-HD DN 150 (376 m)
Vodovodní přípojky nejsou předmětem tohoto řízení.

Žádost byla doplněna Projektovou dokumentací stavby zpracovanou právnickou osobou ATELIER CHARVÁT s.r.o., se sídlem Kroftova 1, 150 00 Praha,  IČ 25424126 pod zakázkovým číslem 05/27 v září 2005.
Pro stavbu vydal rozhodnutí o umístění stavby Obecní úřad Chlumec, Stavební odbor a správa obecního majetku  pod č.j. SÚ/4266/05/Li dne 29.08.2005.

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánů, státní správy zahájení stavebního řízení a v souladu s ust. § 61 odst. 2  zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků upouští zdejší odbor od ústního jednání spojeného s místním šetřením.
Účastníci stavebního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 1. března 2006. K později uplatňovaným námitkám již nebude ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, přihlíženo.

Do podkladů řízení je možno nahlédnout vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.,   v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod. a v pátek od 8.00 do 14.30 hod. na Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, 7. patro, č. dv. 740.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Chlumec a Magistrátu města Ústí nad Labem po dobu 30 dnů.

 

 

                                                                               Ing. Michaela Horáčková
                                                                          vedoucí odboru životního prostředí