OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA USTÍ NAD LABEM

8.3.2006
Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu nemovitostí v k.ú. Kr. Březno - CORSO
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
       PRODEJ/PRONÁJEM
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
1472/1571635zast.plochaKrásné Březnovčetně objektu č.pop.801
2472/15888zast.plochaKrásné Březnovčetně objektu bez č.pop.
3472/159643zast.plochaKrásné Březnovčetně objektu bez č.pop.
4472/1764416zast.plochaKrásné Březnospolečný dvůr
5472/181250ost.plochaKrásné Březnoost.komunikace
Jedná s o prodej/pronájem nemovitostí v k.ú. Kr. Březno - CORSO
Nabízená kupní/nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu 
opatřené razítkem či podpisem.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   slečna Francová /47 5241 829
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                   8. 3. 2006
Sejmutí      :                 22. 3. 2006
Uzávěrka   :                 22. 3. 2006                                č.j.9/2006