Oznámení

24.10.2006
Regionální operační program pro NUTS II - Severozápad na období 2007 - 2013.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že je vypracován a zveřejněn návrh koncepce Regionální operační program pro NUTS II - Severozápad na období 2007 - 2013, ke které v květnu a červnu tohoto roku proběhlo zjišťovací řízení dle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Návrh má rozsah 156 stran a je v elektronické podobě k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí v úředních hodinách:
pondělí a středa 7:30 - 17:00
úterý a čtvrtek   7:00 - 15:00
pátek                 7:00 - 14:30.

Do návrhu koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA http://www.ceu.cz/eia/sea/Koncepce (kód koncepce MZP033K).

 

Veřejné projednání návrhu koncepce proběhne v pátek 27.10.2006 v 11:00 v Kulturním zařízení Chomutov, s.r.o., salonek B, ul. Boženy Němcové 552, 430 01 Chomutov.

 

Do 5 dnů  ode dne konání veřejného projednání může každý zaslat své písemné stanovisko k návrhu příslušnému orgánu, tj. na adresu Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

 

 

                                                                             ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                           Magistrátu města ústí nad Labem