Výběrové řízení - Vedoucí stavebně správního oddělení stavebního odboru

8.1.2004

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8

Výběrové řízení

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
a o změně některých zákonů)


Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce vedoucí stavebně správního oddělení stavebního odboru  Magistrátu města Ústí nad Labem.

Předpoklady:

  • státní občan ČR
  • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
  • VŠ nebo ÚSO stavebního zaměření (obor pozemní stavby)
  • znalost stavebního řádu (zvláštní odborná způsobilost je výhodou)

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • telefonní spojení.

Platová třída: 10. (nař. vlády ČR č. 330/2003 Sb.), platové podmínky se řídí zákonem č. 143/1992 Sb.
- nástup od ledna 2004

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce  do 21. 1. 2004  do 14 hod. na úsek personální práce Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

Ing. Milan Zemaník
tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem