Obecně závazná vyhláška č. 6/2006, o závazných částech 18. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Potoky“

15.12.2006
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 22.6.2006 (č.u. 637/06), v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky

(1) Účelem této vyhlášky je vymezit závaznou část územně plánovací dokumentace 18. změny územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Potoky“
(2) Závazná část územně plánovací dokumentace 18. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Potoky“  je vymezena textově v druhé části této vyhlášky a graficky v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 2
Územní rozsah platnosti

(1) Územně plánovací dokumentace 18. změny ÚPnSÚ  statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Potoky“ je zpracována pro část k.ú. Božtěšice.

 Článek 3
Lhůta aktualizace

(1) Pořizovatel provede minimálně v intervalu jednou za čtyři roky vyhodnocení, zda se  nezměnily podmínky, na základě kterých byla 18. změna ÚPnSÚ  statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih – Potoky“ schválena.

  

ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI

 Článek 4
Urbanistická koncepce

Předmětem změny územního plánu je rozšíření zastavitelného území lokality „I-3 Skorotice - Božtěšice“ do  lokality lesoparku „ZL -1 Potoky“. Jedná se o území o ploše 1,75 ha.
Lokalita „I-3 Skorotice - Božtěšice“ je rozvojové území určené pro individuální bydlení; doplnění zástavby v prostoru mezi obcemi Skorotice a Božtěšice. Doporučená hustota nové zástavby 30 ob/ha, min. 80% obytná, max. 20% ostatní.
Nová zástavba v řešeném území bude respektovat urbanistické podmínky zahradního města s převahou individuálního bydlení v rodinných domcích a nájemních vilách.
Zájmové území bude napojeno na komunikační systém města a na inženýrské sítě, které tímto územím procházejí (stará Petrovická ulice - voda, plyn, splašková kanalizace, elektrorozvody NN, slaboproudé sítě).

Článek 5
Vymezení zastavitelného území

Změna ÚPn se týká území v k.ú. Božtěšice, částí p.p.č. 105/5 ; 105/7; 455/1; 455/28; 455/31; 571/5; 571/6; 571/7; 571/8; 581/1; 581/5; 581/8; 581/9; 581/10; 581/11; 581/12;   581/13; 581/14; 581/17; 582/1 o výměře 1,75 ha. Území změny je prostorově vymezeno:

- ze severu hranicí mezi lokalitami „I - 3 Božtěšice - Skorotice“ a „ZL-1- Lesopark Potoky“
- ze západu západní hranicí pozemkové parcely č.455/1
- z jihu severní hranicí pozemkových parcel č. 455/11; 105/3 a 581/4; dále běží hranice přes p.p.č. 581/1, přes ulici stará Petrovická  a dále přes pozemkové parcely č. 571/5 a 571/7, kde se obloukem přibližuje na cca 40 m ke Klíšskému potoku
-  z východu prochází hranice přes p.p.č. 571/8 a končí na hranici mezi  pozemkovými parcelami č. 571/6 a 571/2.

 Článek 6
Využití  ploch a jejích uspořádání

Z funkčního hlediska je plocha řešeného území určena pro individuální bydlení s výraznou převahou obytných činností, dějů a zařízení poskytujících služby pro bydlení a to v individuálních domech jimiž se rozumí rodinné domy, popřípadě nájemní vily. Zájmové území není děleno na další funkční plochy.

Podmínky využití území určeného pro individuální bydlení:
Plochami určenými k využití pro individuální bydlení jsou území s výraznou převahou obytných činností, dějů a zařízení a s nimi souvisejících  činností, dějů a zařízení poskytujících služby pro bydlení,  a to v individuálních domech, jimiž se rozumí rodinné domy, popřípadě nájemní vily.
Přípustné a obvyklé jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující služby zejména činnosti, děje a zařízení obchodní, zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a infrastrukturní (zejména dopravní) nepřekračující významem  místní dosah.
Podmínečně přípustné jsou činnosti děje a zařízení místní správy a drobné řemeslné činnosti, děje a zařízení výrobní malého rozsahu,  nenarušující sousedství a obytnou  pohodu. Plochy určené pro výrobní činnost, děje nebo zařízení nesmí překračovat rozsah 200 m2 hrubé obestavěné plochy.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávající druhotně, včetně činností, dějů  a zařízení chovatelských a pěstitelských.

  Článek 7
Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

Dopravní řešení
Zásady uspořádání dopravního  vybavení:
Předmětem změny jsou místní obslužné komunikace zajištující vstupy na jednotlivé pozemky a dále umožňující napojení na řešené lokality na přilehlé části obce (větev „A“ a větev „B“).

Komunikace
Komunikace označená jako větev „A“ je navržena jako obslužná komunikace šíře 6,0 m obousměrná s chodníky šíře 2,0 funkční třídy C: Kategorie navržené komunikace je MO 8 s navrhovanou rychlostí 30 km / hod. Komunikace označená jako větev „B“ je navržena ve stejných parametrech jako větev„A“, ale pouze s jednostranným chodníkem š. 2,0 m. Parametry komunikací v předmětném území umožní zajíždění vozů pro odvoz komunálního odpadu, vozů požární techniky a vozů záchranky.

Pěší doprava
Návrh pěší dopravy zabezpečuje pěší provoz v celé lokalitě včetně návaznosti na starou zástavbu, MHD a zastávky ČSAD. Kolem ulice stará Petrovická budou provedeny nové chodníky v š. 1,5 až 2,0 m.

Klidová doprava
Parkování osobních automobilů bude na jednotlivých pozemcích RD.

Technické vybavení

Vodní hospodářství

Zásobování vodou
Zásobování lokality pitnou vodou bude ze stávajících zásobovacích řadů. Navržen je nový hlavní propojovací řad DN 80.

Odpadní vody
Splaškové vody z celého zájmového území svedeny do stávající kanalizační stoky DN 300 ukončené na ČOV Neštěmice. Odvedení splaškových vod bez předčištění.
Dešťové vody - Dešťové vody z komunikací a z RD budou svedeny na terén a budou provedena opatření ke snížení dešťového odtoku ( využití přirozené a umělé  retence území). Likvidace vod na pozemku u RD – použití pro zálivku.
Podzemní vody - budou svedeny do drenážních systémů, nesmí dojít k podmáčení sousedních pozemků.

Zásobování plynem - Zásady řešení
Předmětné území bude napojeno na stávajících řady STL plynovodů, které se  nacházejí v řešené lokalitě. Bude provedeno  propojení plynovodu v komunikaci větev „A“ se stávajícím plynovodem v ulici stará Petrovická

Zásobování elektrickou energií, elektrorozvody, slaboproudé sítě - Zásady řešení             

Rozvody NN a VN
Řešené území je již částečně napojeno na stávající kabelové rozvody NN. Rozšíření    kabelového vedení zokruhováním do ulice Petrovická a prodloužením distribuční sítě NN. Nový kabelové vedení VN 22 kV v komunikaci - větev „A“ a „B“.

Rozvody veřejného osvětlení (VO) 
veřejné osvětlení  bude provedeno podél  komunikace - větev „A“  a  „B“

Telefon
Napojení telefonu bude  z napojovacího bodu SIS v ulici stará Petrovická.

Nakládání s odpady - Zásady řešení
Nová zástavba bude připojena na stávající způsob svozu odpadů zajišťovaný technickými službami města Ústí nad Labem.Tuhý komunální odpad bude ukládán do sběrných nádob k tomu určených, umístěných na pozemku majitele nemovitosti.
Parametry komunikací v řešeném území umožní zajíždění vozů pro odvoz komunálního odpadu.

Občanská vybavenost

a) V řešeném území lze připustit občanskou vybavenost  nepřekračující významem místní dosah.
b) Přípustné a obvyklé jsou činnosti, děje a zařízení poskytující služby, zejména činnosti, děje a zařízení obchodní, zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní, kultovní a sportovní.
c) Podmínečně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy a drobné řemeslné činnosti, děje a zařízení výrobní malého rozsahu nenarušující sousedství a obytnou pohodu.
d) Nepřípustné je umísťování rušící a obtěžující živnostenské provozovny (např. kovářství, nástrojářství, kovoobrábění, klempířství, galvanizérství apod.).

  Článek 8
Limity využití území

Pro řešené území se uplatňují následující limity, jejichž existence ovlivňuje řešení změny:

- Kabelové vedení VN 22 kV - ochranné pásmo 2 m.
- Plynovod - propojení plynovodu v komunikaci větev „A“ se stávajícím plynovodem v ulici stará Petrovická
- Vodovod - propojení  vodovodu v komunikaci větev „A“ se stávajícím vodovodním řadem v ulici stará Petrovická  
- Veřejné osvětlení (VO) bude provedeno podél komunikace - větev „A“ a „B“

Článek 9
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby:
- komunikace větev „A“ - část, která prochází přes řešené území, š. komunikace 6,0 m + 2 x chodník  šíře 2,0 m
- komunikace větev „B“ - část, která prochází přes řešené území,š. komunikace 6,0 m + chodník š. 2,0 m po jedné straně komunikace  
- nové oboustranné chodníky kolem ulice stará Petrovická  v části řešeného území v š.1,5  až 2,0 m
- plynovod - propojení plynovodu v komunikaci větev „A“ se stávajícím plynovodem v ulici stará Petrovická
- vodovod - propojení  vodovodu v komunikaci větev „A“ se stávajícím vodovodním řadem v ulici stará Petrovická  
- veřejné osvětlení (VO) bude provedeno podél  komunikace - větev „A“  a  „B“
- kabelový vedení VN 22 kV v komunikaci - větev „A“ a „B“

 

 ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Článek 10
Uložení územně plánovací dokumentace

(1) Dokumentace 18. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Potoky“, schválená Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 22.6.2006 usnesením č.637/06, je uložena na Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.
(2) Stejnopis 18. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Potoky“ je uložen na Stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 Článek 11
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška o 18. změně ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Potoky“ nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 Článek 12
Přílohy

Nedílnou součást této vyhlášky tvoří následující příloha:

Příloha: č. 1)  Závazná část územně plánovací dokumentace 18. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih - Potoky“ - schéma hlavního výkresu a legenda

 

Mgr. Jan Kubata, v.r.
primátor města


Jan Řeřicha, v.r.   
náměstek primátora