Oznámení

31.5.2006
Že písemnost č.j. ŽO/U4617/2006/Še ze dne 31.5.2006, obsahující: rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, určená obchodní společnosti S+T Bola, s.r.o., IČ 254 51 952 . . .


Magistrát města Ústí nad Labem, Živnostenský odbor, Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

 

O Z N Á M E N Í

 

Živnostenský odbor MmÚ (dále jen „živnostenský úřad“) v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

 

o z n a m u j e ,

 

že písemnost č.j. ŽO/U4617/2006/Še ze dne 31.5.2006, obsahující:

- rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění,

určená obchodní společnosti S+T Bola, s.r.o., IČ 254 51 952, se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Mezidomí 706/2 (dále jen „podnikatel“),  je doručována podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Za tímto účelem byla předmětná písemnost dne 31.5.2006 vyvěšena na úřední desce magistrátu s tím, že po dobu 15 dnů jejího vyvěšení si podnikatel prostřednictvím statutárního orgánu nebo oprávněné osoby může vyzvednout její stejnopis u označeného živnostenského úřadu v kanceláři č. dveří 139, nacházející se v I. patře budovy magistrátu.

Po uplynutí patnácti dnů po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou.

 

 

                                                                                                Ing. Galina Pecková
                                                                                        vedoucí živnostenského odboru