Oznámení

17.2.2006
O zveřejnění Časového plánu a programu prací pro zpracování "Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe" k připomínkám veřejnosti.


O Z N Á M E N Í

 

o zveřejnění Časového plánu a programu prací pro zpracování
Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe k připomínkám veřejnosti

 


Dne 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, který v § 25 ukládá správcům povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady pořídit Plány oblasti povodí.

Plány oblastí povodí budou tvořit základní dokument na úseku vodního hospodářství pro mezinárodní povodí na území České republiky. Plány budou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, povolování staveb a dosažení enviromentálních cílů v oblasti vod. Možnosti ovlivnění jeho pořízení a následné schválení bude mít značný význam pro činnost správců vodních toků, a zejména správce povodí.

Plány oblasti povodí budou zpracovávány ve třech etapách. První etapa představuje přípravné práce. Jejich první částí je zpracování časového plánu a programu prací, který se musí publikovat a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám.

Časový plán a program prací (dále ČP) pro zpracování Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe je zveřejněn ke dni 2.1.2006. Ke zveřejněnému ČP lze podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nebude přihlížet.

ČP je vystaven k nahlédnutí veřejnosti v listinné či elektronické podobě na adresách:

  • Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, odbor životního prostředí a zemědělství, místnost č. 158 v úřední hodiny (pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.), v ostatních termínech na základě předchozí telefonické dohodě (Mgr. Koch – 475 657 180), v listinné podobě nebo v elektronické podobě na http://www.kr-ustecky.cz
  • Povodí Ohře, státní podnik, odbor VH plánování, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, v listinné podobě a v elektronické podobě na  http://www.poh.cz.
  • v elektronické podobě na portálu veřejné správy: http://www.gov.cz

Další informace v souvislosti s plánováním v oblasti vod jsou na adrese Ministerstva zemědělství ČR.

Připomínky k ČP lze podávat v písemné i v elektronické podobě na adresy:

  • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem v písemné podobě, na http://www.kr-ustecky.cz/  v elektronické podobě urad@kr-ustecky.cz
  • Povodí Ohře, s. p., odbor VH plánování, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov v písemné podobě,
  • v elektronické podobě na portálu veřejné správy: http://www.gov.cz

Připomínky musí obsahovat:

  • jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby
  • obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby

Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny:

  • elektronickým podpisem
  • elektronickou značkou v souladu se zák. č. 172/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Po vyhodnocení připomínek bude ČP předložen ke schválení příslušným krajským úřadům.

Přílohy: