Veřejná vyhláška o vystavení Návrhu regulačního plánu "U Habrovického rybníka"

11.4.2006
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor rozvoje a investic, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle §13 stavebního zákona ve znění všech pozdějších předpisů oznamuje v souladu s §22 stavebního zákona a §14 vyhlášky č. 135/01 Sb.

Vystavení Návrhu Regulačního plánu  "U Habrovického rybníka"

od 11. dubna 2006 do 10. května 2006

na ORI/OÚP 6. patro budovy Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

 

  • Návrh regulačního plánu se týká regulace celkové plochy 13,13 ha v lokalitě „I-2 U Habrovického rybníka“ v městské čtvrti „B8 Podhůří“. Řešené území zahrnuje k.ú. Habrovice p.p.č. 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 246/1,   246/4, 246/5, 247, 248/1, 248/4 a 248/5 a v k.ú. Všebořice 898/50, 898/68, 898/222, 898/223 a 898/224.
  • Návrh regulačního plánu bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele od 11.4. 2006 do 10.5.2006, tj. na oddělení územního plánování ORI MmÚ v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem, kontaktní osoba: Mgr. Pavel Nepivoda, č. dv. 608, tel.: 475 241 651.
  • Pořízení regulačního plánu bylo přerušeno na základě požadavku pořídit nejprve Změnu územního plánu (schválená v ZM 30.6. 2005, č.u. 438/05).
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení Návrhu změny územního plánu (tj. do 25.5. 2006) může každý uplatnit své připomínky.
  • Do 15ti dnů od posledního dne vystavení Návrhu změny územního plánu (tj. do 25.5. 2006) sdělí  dotčené orgány státní správy své stanovisko.
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení Návrhu změny územního plánu (tj. do 25.5. 2006) mohou vlastníci dotčených pozemků a staveb uplatnit námitky.
  • Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám podaným po lhůtě 15 dnů od posledního dne vystavení Návrhu změny (tj. po 25.5. 2006) se nepřihlíží! 

 

Ivo Zíka vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem