Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad do konce září 2005

14.7.2005

Vážení spoluobčané, dne 16. prosince 2004  schválilo Zastupitelstvo Města Ústí nad Labem Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 o poplatcích za komunální odpad s účinností  od 1.1.2005:

Co se novou vyhláškou změnilo:

  • každý občan s trvalým pobytem v Ústí nad Labem zaplatí ročně 500 Kč (za rok 2004 poplatek činil 420 Kč),
  • z každé stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci vlastníci této stavby zaplatí ročně 250 Kč (za rok 2004  poplatek činil 420 Kč),
  • je posunuta splatnost poplatků a to tak, že první polovina je splatná do 31.března 2005, druhá polovina poplatku je splatná do 30.září 2005 (v r. 2004 byla splatnost první poloviny poplatku do 31.ledna a druhé poloviny do 31.července).

Poplatek je však možné zaplatit na celý rok dopředu do 31.března 2005.

 

Co se nezměnilo:

  • v případě, že některý občan  nezaplatí poplatek včas, bude mu  nezaplacený poplatek zvýšen na trojnásobek,
  • pro výběr  poplatku má město zřízený samostatný bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s. č. účtu  882833329/0800. Jako variabilní symbol se použije rodné číslo poplatníka,
  • občané, kteří budou platit poplatek najednou za více členů domácnosti, nebo prostřednictvím vlastníka nebo správce nemovitostí,  mají v tomto případě povinnost doručit na adresu inkasního oddělení oznámení na předepsaném formuláři viz příloha ke stažení. Pokud občané tuto oznamovací povinnost již jednou splnili a nechtějí  v oznámení uvedených skutečnostech nic měnit, nemusí již nové oznámení podávat, 
  • platit je možné poplatek buď bezhotovostním převodem např. přes SIPO, nebo zadáním trvalého příkazu k pravidelným úhradám do své banky.  Poplatek je možné platit i v pokladně inkasního oddělení v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 2. patro, dveře č. 202.  Telefon na inkasní oddělení:  475 241 582, 475 241 596, 475 241 598,  e-mail adresa: Jan.Dvorak@mag-ul.cz
  • poplatníci, kteří zadali do své banky trvalý příkaz k úhradám, musí  tento trvalý příkaz změnit na nové částky. Ti, co platí formou SIPO, nemusí se o změnu částek již starat. Pokud budou mít občané zájem platit na základě jim doručené složenky, vystavené inkasním oddělením Magistrátu, je i toto možné pokud si způsob platby stanoví – zakřížkují na  formuláři-oznámení  společného zástupce.

V Ústí nad Labem 12. července 2005

 

 

                                                                                      Ing. Rudolf Jakubec
                                                                                  vedoucí finančního odboru
                                                                                     Magistrátu města Ústí /L