Obecně závazná vyhláška č. 7/2006, o závazných částech 27. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“

15.12.2006
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 14.12.2006 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Článek 1
Účel vyhlášky

(1)  Účelem této vyhlášky je vymezit závaznou část územně plánovací dokumentace 27. změny územního plánu sídelního útvaru statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“.
(2)  Závazná část územně plánovací dokumentace 27. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ (dále je změna ÚPn) je vymezena textově v druhé části této vyhlášky a graficky v příloze č. 1 této vyhlášky.

 Článek 2
Rozsah platnosti

(1)  Územně plánovací dokumentace 27. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ je zpracována pro správní území Města Ústí nad Labem, vymezené katastrálními územími:  Ústí nad Labem, Klíše, Střekov, Všebořice, Božtěšice, Habrovice, Dělouš, Strážky u Habrovic, Skorotice u Ústí n. L., Dobětice, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Svádov, Olešnice u Svádova, Budov, Bukov, Kojetice u Malečova, Nová Ves, Předlice, Tuchomyšl, Hostovice u Ústí n. L., Vaňov, Brná nad Labem, Sebuzín a Církvice.
(2) Nedílnou součástí vyhlášky je grafická část změny územního plánu, která obsahuje výkres vymezení prvků ÚSES do digitální mapy města v měřítku  1:10.000 a tabulková část prvků ÚSES.
(3) Schválenou závaznou částí územně plánovací dokumentace se řídí rozhodování územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy  při územním a stavebním řízení, popřípadě při správních řízeních souvisejících, nestanoví-li zvláštní předpisy, jimiž  se zakládá vznik, změna nebo zánik práv a povinností fyzických  a právnických osob jinak.

 Článek 3
Lhůta aktualizace

 (1)  Pořizovatel provede minimálně v intervalu jednou za čtyři roky vyhodnocení, zda se  nezměnily podmínky, na základě kterých byla 27. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ schválena.

  

ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI

 Článek 4
Urbanistická koncepce

 Urbanistická koncepce dle platného ÚPnSÚ Ústí nad Labem není zapracováním prvků ÚSES měněna. 

Článek 5
Využití ploch a jejich uspořádání

 1. Plochy, zahrnuté mezi prvky ÚSES jsou trvale určené k zachování přírodních společenstev. Lokalizací prvků ÚSES vzniká požadavek na využití dotčených ploch přírodě blízkým způsobem.
2. Regulativy pro každý prvek ÚSES jsou dány jeho polohopisným vymezením dle grafické části změny ÚPn a tabulkovou částí, kde ke každému prvku ÚSES je uveden charakter fyziotypů vegetace, cílový stav a navržená opatření.
3. Prvky lokálního ÚSES jsou závazně vymezeny v kapitole i) textové části a graficky v  hlavním výkresu změny ÚPn..

Článek 6
Technická infrastruktura

Vymezení zastavitelného území ani zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení se nemění.

Článek 7
Veřejně prospěšné stavby

 Návrhem ÚSES nevznikají veřejně prospěšné stavby.

 Článek 8
Limity využití území

Za výstupní limity využití území se považují:
1. Prvky ÚSES, vymezené touto změnou ÚPn na lokální (místní) úrovni dle kapitoly i) Návrh lokálního (místního) ÚSES. Dle §4 zákona č.114/1992, O ochraně přírody a krajiny v platném znění, je ochrana ÚSES povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, tvořících jeho základ. Vytváření propojeného souboru přírodě blízkých ekosystémů (ÚSES) je veřejným zájmem, na kterém  se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
2. Záplavové území vodních toků Labe, Bíliny a Ždírnického potoka Q100, stanovené KÚ Ústeckého kraje, odborem ŽP dne 18. 3. 2004, pod č.j. 3282/03/ZPZúKo

 

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9
Uložení územně plánovací dokumentace

(1) Dokumentace 27. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“, schválená Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 14.12.2006, je uložena na Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.
(2) Stejnopis 27. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ je uložen na Stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 Článek 10
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška o závazných částech 27. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 Článek 11
Přílohy

Nedílnou součást této vyhlášky tvoří následující příloha:

Příloha: č. 1)  Závazná část územně plánovací dokumentace 27. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ – schéma hlavního výkresu 

Mgr. Jan Kubata, v.r.
primátor města

 

Jan Řeřicha, v.r.                                                         
náměstek primátora