Obecně závazná vyhláška č. 8/2006, o závazných částech 31. změny územního plánu sídelního útvaru statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18, k.ú. Habrovice“

15.12.2006
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 14.12.2006 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve změní pozdějších předpisů, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Článek 1
Účel vyhlášky

(1) Účelem této vyhlášky je vymezit závaznou část územně plánovací dokumentace  31. změny územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ) Statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18,  k.ú. Habrovice“.

(2) Závazná část územně plánovací dokumentace 31. změny ÚPnSÚ Statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18,  k.ú. Habrovice“ je vymezena textově v druhé části této vyhlášky a graficky v hlavním výkrese (příloha  č. 1), výkrese technické infrastruktury a v zemědělské příloze.

 Článek 2
Územní a časová platnost

(1)  Územně plánovací dokumentace 31. změny ÚPnSÚ Statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18,  k.ú. Habrovice“ je zpracována pro část k.ú. Habrovice.

(2)  Lhůta aktualizace je 4 roky.

ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI

 Článek 3
Zastavitelné území

31. změna ÚPnSÚ  města Ústí nad Labem vymezuje zastavitelné území na části pozemkové p.p.č. 271/18 v k.ú. Habrovice o rozloze 0,2168 ha. Zastavitelná  plocha je vymezena jako funkční plocha pro individuální bydlení.          

 Článek 4
Návrh urbanistické koncepce

Z hlediska urbanistické koncepce se jedná o plochu pro individuální bydlení, která plynule navazuje na zastavitelné území obce Habrovice. Řešená plocha je přímo napojena na stávající komunikační systém obce.

 Článek 5
Využití nových ploch a jejich uspořádání

Členění obce z hlediska  funkčních ploch zůstává beze změny.  Řešená plocha bude mít stejné funkční využití – obytné území sídla s individuální zástavbou ( včetně ploch občanské vybavenosti) jako stávající zastavěné území obce Habrovice, na které řešené lokality navazuje.

Obecné regulativy funkčního využití
Změnou č. 31 vznikne rozvojová plocha pro individuální bydlení, která plynule navazuje na zastavěné území k.ú. Habrovice.

I – území pro individuální bydlení

Funkce přípustné:
- bydlení v rodinných domech a nájemních vilách,
- drobné zařízení poskytující služby, zejména zařízení obchodní a rekreační, zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní,
- dopravní plochy a plochy pro parkování osobních automobilů,
- veřejná a vyhrazená městská zeleň.

Funkce podmíněně přípustné:
- zařízení drobné řemeslné činnosti malého rozsahu, nenarušující sousedství a obytnou pohodu.

Funkce nepřípustné:
- zařízení, která narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně zařízení chovatelských.             

 Článek 6
Zásady uspořádání dopravního vybavení

Doprava – plocha pro individuální bydlení bude napojena na prodlouženou obslužnou komunikaci (panelová vozovka) procházející podél jižní hranice pozemku. Výjezd na pozemek přímo z obslužné komunikace.
Bude zajištěn požadavek na respektování podmínek pro pravidelný odvoz komunálního odpadu, tj. propustnost komunikace pro svozová vozidla.

 Článek7
Zásady uspořádání technického vybavení

Technická infrastruktura – řešená plocha bude napojena místními přípojkami na stávající technickou infrastrukturu – pitnou vodu, kanalizaci, plyn, elektrorozvody NN, SL a veřejné osvětlení
Napojovací body, výše vypsané technické infrastruktury v obslužné komunikaci v části již dříve zastavěné. Viz. v.č. 2 – Výkres technického vybavení a dopravy.
Likvidace odpadních vod bude řešena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy.
Dešťové vody ze zpevněných ploch a z RD budou svedeny na terén a budou provedena opatření ke snížení jejich odtoku  - využití přirozené, nebo umělé retence území, likvidace vod na pozemku u RD s použitím na zálivku.

 Článek 8
Nakládání s odpady

Nakládání s odpady – odvoz komunálního odpadu z obce Habrovice je zajištěn smluvně. TKO bude ukládán do sběrných nádob umístěných na pozemku majitele nemovitosti. Stanoviště pro nádoby určené ke sběru využitelných složek komunálních odpadů se nachází v centru obce Habrovice. Nová zástavba bude napojena na systém svozu komunálního odpadu města Ústí nad Labem.

 Článek 9
Limity využití území

Výstupní limity
Ochrana technické  infrastruktury
- vodovodní řad DN 100  ochranné pásmo 1,5 m
- kanalizační stoka DN 300 ochranné pásmo 1,5 m
- plynovod do DN 200  ochranné pásmo 4 m
- elektrorozvody NN a VO nadzemní vedení ochranné pásmo  1,5 m

  

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10
Správa a uložení územně plánovací dokumentace

(1) Dokumentace 31. změny ÚPnSÚ Statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18,  k.ú. Habrovice“, schválená Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 14.12.2006, je uložena na Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.

(2) Stejnopis 31. změny ÚPnSÚ Statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18,  k.ú. Habrovice“ je uložen k nahlédnutí a pro informaci na Stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajském úřadu Ústeckého kraje.

 Článek 11
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška o 31. změně ÚPnSÚ Statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18,  k.ú. Habrovice“ nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 Článek 12
Přílohy

Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha:           
č.1 Schéma  hlavního výkresu  31. změny  ÚPnSÚ Statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18,  k.ú. Habrovice

Mgr. Jan Kubata, v.r.
primátor města Ústí nad Labem

Jan Řeřicha, v.r.
náměstek primátora