OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

8.2.2006
Prodej pozemků v k.ú. Všebořice
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
               PRODEJ
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
1898/49275905ost.plochaVšebořice 
2898/50443724ost.plochaVšebořicečást z 527927 m2
 - část p.p.č. 898/50 o výměře 443724 m2 je určena GP č. 867-15/2006
Nabízená kupní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené
razítkem či podpisem.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   slečna Francová /47 5241 829
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                   8. 2. 2006
Sejmutí      :                 23. 2. 2006
                                č.j. 8/2006