Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o závazných částech 5. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“

24.7.2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 22.6.2006 (č.u. 636/06),
 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
 o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):

 

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Účel vyhlášky

(1)  Účelem této vyhlášky je vymezit závaznou část územně plánovací dokumentace 5. změny územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“
(2)  Závazná část územně plánovací dokumentace 5. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“ je vymezena textově v druhé části této vyhlášky a graficky v příloze č. 1 této vyhlášky.

  Článek 2
Územní rozsah platnosti

 (1)  Územně plánovací dokumentace 5. změny ÚPnSÚ  statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“ je zpracována pro část k.ú. Krásné Březno.

 Článek 3
Lhůta aktualizace

 (1)  Pořizovatel provede minimálně v intervalu jednou za čtyři roky vyhodnocení, zda se  nezměnily podmínky, na základě kterých byla 5. změna ÚPnSÚ  statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“ schválena.

  

ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI

 Článek 4
Urbanistická koncepce

Základní urbanistická koncepce stanovená platným územním plánem města se mění, a to tak, že dochází k rozšíření čtvrťového centra. Změnou územního plánu je část území v k.ú. Krásné Březno o rozloze 11,5 ha (část lokality I-2 Za zámkem v městské čtvrti B-4 Krásné Březno) převedena z individuálního bydlení na občanskou vybavenost (OV-2 Za zámkem).

Článek 5
Vymezení zastavitelného území

Většina území řešeného touto změnou leží v současně zastavěném území obce (SZÚO), resp. v zastavitelném území, s výjimkou větší části ploch pro ochrannou zeleň (pás mezi navrženým zařízením obč. vybavenosti a bydlením). Zastavitelné území je vymezeno ulicemi Na Sklípku, Hřbitovní, Karolíny Světlé, Podmokelská a Pekelským potokem (viz. příloha
č. 1 - schéma hlavního výkresu).

 Článek 6
Využití  ploch a jejích uspořádání

Změna územního plánu rozděluje stávající lokality B4 I-2 Za zámkem tak, že tato zanikne
a místo ní budou dvě nové lokality: B4 OV-2 Za zámkem (nová funkce v území: občanská vybavenost) a B4 I-2 Karolíny Světlé (funkce v území zůstává beze změn: individuální bydlení).
Součástí nové lokality B4 OV-2 je i samostatně vyčleněná plocha ochranné zeleně  B4 ZO se zvláštními regulativy.

Lokalita B4 OV-2 Za zámkem (8,5 ha - bez plochy ochranné zeleně)
Transformační území, regenerace rozsáhlé plochy zahradnického podniku na obchodní, kulturní a sportovně rekreační centrum. Plocha vázaná na kapacitní parking. Má povahu otevřeného areálu, v jehož rámci jsou poskytovány veřejnosti služby nadměstského, městského a čtvrťového významu a dosahu. Z menší části je součástí lokality zařízení vodáren, které zůstane beze změn.

Funkce přípustné:        
- zařízení obchodu a nevýrobních služeb (O)
- zařízení sportu a rekreace (R)
- kultura (K).
Tato plocha je určena výlučně k umístění takto označeného druhu občanské vybavenosti.

Podmíněně přípustné:
- zařízení bezprostředně související s navrženou občanskou vybaveností včetně zařízení technických a obslužných (doprava a dopravní zařízení vč. parkoviště)
- plocha ochranné zeleně oddělující obytnou zástavbu od areálu obč. vybavenosti, s možným vedením propojovacích pěších cest

Nepřípustné:
-  zařízení, nadměrně narušující prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně,  včetně zařízení chovatelských, pěstitelských

Plocha B4 ZO (cca 3 ha)
V rámci lokality B4 OV-2 Za zámkem je samostatně vyčleněna plocha určená pro ochrannou zeleň, jejíž největší část se nachází v nezastavitelném území, části jsou rovněž v SZÚO
a v zastavitelném území. Jedná se rozvojové území s navrženým ochranným zeleným pásem mezi bydlením a občanskou vybaveností. Zahrnuta je i plocha stávající zeleně kolem zařízení vodáren v jižní části území, plnící ochrannou funkci podél dopravního koridoru sdružujícího železnici a nadřazenou komunikaci.  

Funkce přípustné:        
- obvyklá zeleň včetně terénního řešení (zemní val apod.) pro zajištění účinné ochrany obytného území zejména před hlukem z dopravy (v daném případě zásobování a auta návštěvníků zařízení občanské vybavenosti, železnice
a nadřazená silniční komunikace)

Podmíněně přípustné:
- pěší cesty propojovací a rekreační
- drobná sportoviště rekreačního charakteru, dětská hřiště, prvky a doplňky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační panely, přístřešky, plastiky a jiná výtvarná díla apod.) - tyto prvky jen doplňkově k základní ochranné funkci
- vedení inženýrských sítí (převážně podzemních) a souvisejících zařízení pro  potřeby území (trafostanice apod.)      

Nepřípustné:
-  jakákoliv zástavba s výjimkou výše uvedených zařízení

Lokalita B4 I-2 Karolíny Světlé (4,8 ha)
Stabilizované a transformační území, stávající zástavba rodinných domů (východní strana ulice Karolíny Světlé), doplněná plochou pro nízkopodlažní individuální obytnou zástavbu formou rodinných domů.

Funkce přípustné:
- bydlení v rodinných domech a nájemních vilách
- drobná zařízení poskytující služby, zejména zařízení zdravotní, sociální, sportovní, rekreační, dopravní a technická

Podmínečně přípustné:
- drobná zařízení typu jednotlivých zdravotnických ordinací, malých administrativních, projektových a jiných pracovišť, nenarušující sousedství
a obytnou pohodu. Plochy určené pro tyto podmínečně přípustné činnosti nesmí překračovat plochy pro bydlení.

Nepřípustné:
- veškerá zařízení, která nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských, pěstitelských.

Článek 7
Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

Zásady uspořádání dopravního vybavení: Předmět změny územního plánu vyvolal nutnost dílčího zásahu do koncepce dopravy. Pro řešenou lokalitu jsou navržena celkem čtyři napojení, respektující většinou stávající napojení:

1. Hlavní automobilový příjezd a výjezd z areálu pro osobní i nákladní dopravu vč. zásobování ulicí Podmokelskou, z jejího jednosměrného úseku. Bude určen pro příjezd ve směru od Děčína a Neštěmic a pro výjezd směr centrum. Toto napojení bude zároveň sloužit i jako podružný vjezd do obytné lokality v ul. Karolíny Světlé (příjezd kolem zařízení vodáren). Jedná se o stávající napojení do ul. K. Světlé.
2. Druhý vjezd do obytné lokality v ul. Karolíny Světlé zůstane zachován ze severu (stávající křižovatka s ul. Hřbitovní). Určení jen pro osobní dopravu.
3. Vedlejší dopravní obsluha areálu občanské vybavenosti (s vyloučením zásobování nákladními auty) z ulice Hřbitovní, v místě stávajícího vjezdu
do bývalého zahradnického podniku. Napojení bude určeno zejména pro příjezd osobní dopravy ve směru z centra Ústí n. L. (ulicemi Drážďanskou a Na Sklípku) a pro výjezd směr Děčín (ulicemi Na Sklípku a Podmokelskou).
4. Obdobnou funkci, tzn. jako vedlejší dopravní obsluha areálu ze stejných směrů (rovněž s vyloučením nákladní dopravy) bude mít napojení z ulice Na Sklípku. Oproti stávajícímu stavu je napojení posunuto přibližně o 60 m severně (do severní části trolejbusové smyčky). Tímto řešením se ahradí stávající vjezd, není proto považováno za nové napojení. 

Součástí navrženého řešení areálu OV budou parkoviště s celkovou kapacitou cca 1300 míst dle stanoveného regulativu stojící dopravy. Síť pěších komunikací a prostranství bude navržena v úzké vazbě na řešení navrženého areálu OV. Z hlediska hierarchie se jedná
o lokální řešení bez vlivu na navazující síť v okolních lokalitách.

Zásady uspořádání občanského vybavení: Rozšíření ploch pro občanskou vybavenost představuje hlavní záměr řešení změny územního plánu. Podstatná část stávající lokality B4 I-2 bude využita pro obchodní, kulturní a sportovně rekreační centrum – funkce občanské vybavenosti s indexy (O) – obchod a služby, (R) – sport a rekreace, (K) - kultura.

Zásady uspořádání technického vybavení: Pro napojení na stávající sítě (voda, kanalizace, elektro, teplo, plyn) platí, že zajištění potřebného množství všech médií pro navržené záměry bude úměrně jejich kapacitním možnostem, tzn. tak, aby nedošlo ke zhoršení úrovně zásobování stávajících odběratelů.

Zásobování pitnou vodou: Je řešeno ze stávajícího vodovodního systému napojeného na blízký vodojem Na Kanonu (2 x 240 m3, situovaný na kótách 201,70/206,70 m n. m). V jižní části řešeného území (jižně, při ul. Karolíny Světlé) se nachází zařízení SčVK (čerpací stanice s akumulací Pod kanonem), odkud je napojena vodovodní síť v území (vodovodní zásobní řad vedený ulicí Karolíny Světlé do sídliště Krásné Březno, resp. ul. Podmokelskou – jižně od zámeckého parku). Navržené zařízení občanské vybavenosti a rodinné domy budou napojeny na stávající síť (ze stávajících vodovodních řadů v ul. K. Světlé, ul. Na Sklípku) a vybudováním nových vodovodních rozvodů ze stanovených napojovacích bodů.

Splašková kanalizace: Odvedení odpadních vod z lokality je možné pouze nově zbudovanou oddílnou kanalizační soustavou. Po západním okraji lokality je veden hlavní kanalizační sběrač DN 800 (podél Hřbitovní ulice). Sběrač s přečerpáním do stoky „Y“ je napojen na ČOV Neštěmice. Navržené zařízení obč. vybavenosti bude napojeno na tento DN 800. Pro napojení navržených rodinných domů v ul. Karolíny Světlé bude využit stávající řad v této ulici . Splaškové vody je možné odvést do stávajících stok bez předčištění.

Dešťová kanalizace: Srážková voda ze zelených ploch zůstane na území a přirozeným způsobem bude zasakovat, srážková voda ze zpevněných ploch v areálech (příjezdové komunikace, parkoviště) bude svedena přes lapák ropných látek do dešťové kanalizace - hlavně do nově vybudované dešťové stoky DN 250 (vedené podél Hřbitovní ul. v úseku cca 70 m od křižovatky ulic Neštěmická, Hřbitovní a U Studánky až k vyústění do Pekelského potoka za jeho podchodem pod Hřbitovní ulicí), srážková voda ze střech bude svedena přímo do dešťové kanalizace nebo do přilehlé vodoteče (Pekelského potoka).

Zásobování elektrickou energií: Řešené území je napojeno podzemním VN vedením – kabelem 22 kV – od jihu (ul. Podmokelská) do prostoru bývalého zahradnického podniku. Dvě stávající trafostanice budou zrušeny z důvodu nekompatibility s navrženým řešením a budou nahrazeny novou trafostanicí, umístěnou v rámci objektu obč. vybavenosti. Pro lokalitu rodinných domů je navržena další trafostanice napojená kabelovým napáječem VN 22 kV.

Zásobování plynem a teplem: Obě energetická média jsou v dosažitelné vzdálenosti (severně od řešeného území). Pro vytápění lokality bude přednostně využito zásobování z CZT z Teplárny Ústí n. L. Parokondenzační potrubí prochází ul. Keplerovou a Hřbitovní směrem do sídliště Pod Vyhlídkou. Napojovací bod pro přívod do řešené lokality je v prostoru na okraji sídliště Krásné Březno. Pro alternativní možnost vytápění, přípravy TUV a vaření u navržených rodinných domů v ul. K. Světlé bude lokalita připojena
na zemní plyn s využitím kapacity stávajících rozvodů. Napojovací bod pro přívod zemního plynu je rovněž na okraji sídliště Krásné Březno.

Telekomunikace: Lokalita je v oblasti s možností napojení na jednotnou telefonní síť, konkrétní přípojky budou řešeny individuálně na základě požadavku na potřebný počet požadovaných linek.

 Článek 8
Limity využití území

Pro řešené území se uplatňují následující limity, jejichž existence ovlivňuje řešení změny:

Ochrana technické infrastruktury – zásobování elektrickou energií
- ochranné pásmo nového kabelového vedení VN 22 kV (1 m)
- ochranné pásmo nových trafostanic (7, resp. 2 m)

Ochrana hodnotné vzrostlé zeleně
- stromořadí vzrostlých lip a další tři vzrostlé stromy v prostoru u vodárny

Sanace kontaminované části lokality
- nutné provedení sanace v okolí nádrží a kotelny na LTO, v závislosti na úrovni kontaminace ropných uhlovodíků

Článek 9
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav

Změnou územního plánu dochází pouze k malým úpravám ve vymezení veřejně prospěšných staveb:
- Nová trafostanice pro zajištění požadovaných příkonů obchodního a sportovně rekreačního centra, další nová trafostanice pro lokalitu rodinných domů.

Jsou navrženy asanace formou demolic objektů ubytovny, provozní budovy bývalého zahradnictví a dočasných staveb v jihozápadní části areálu a trafostanic (které budou nahraženy novou v rámci navrženého obchodního a sportovně rekreačního centra). Tyto navržené veřejně prospěšné stavby a asanace jsou zakresleny ve výkresu veřejně prospěšných staveb, asanací a asančních úprav.

 

 ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Článek 10
Uložení územně plánovací dokumentace

 (1) Dokumentace 5. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita „I-2 Za Zámkem“, schválená Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 15.12.2005 usnesením č.523/05, je uložena na Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.
(2) Stejnopis 5. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“ je uložen na Stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 Článek 11
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška o 5. změně ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“ nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 Článek 12
Přílohy

Nedílnou součást této vyhlášky tvoří následující příloha:

Příloha: č. 1)  Závazná část územně plánovací dokumentace 5. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“  - schéma hlavního výkresu

  

Mgr. Jan Kubata, v.r.

 primátor města

 

Jan Řeřicha, v.r.

náměstek primátora