Oznámení

31.10.2006
Obchodní centrum Stop

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

„Obchodní centrum Stop“

Všebořice, Havířská ul.

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Podkladem tohoto řízení je tzv. Oznámení, které má rozsah 78 stran + přílohy a mapky a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707.

 

Ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění, tj. vyvěšení informace na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje (26.10.2006), může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odb.  životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Lab. 400 02.

Další informace o řízení jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.cenia.cz/ pod kódem ULK255.

 

 

                                                                                       ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                                   vedoucí odboru životního prostředí
                                                                                    Magistrátu města Ústí nad Labem