Veřejná vyhláška o projednávání návrhu 27. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“

9.10.2006
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace dle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 22 stavebního zákona veřejné projednávání návrhu 27. změny ÚPnSÚ

Návrh bude vystaven u pořizovatele k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů

od 11.10. 2006 do 9. 11. 2006 

v úředních hodinách na OÚP/ORI, 6. patro budovy Magistrátu města Ústí n.L.

 

  • Jedná se o projednání návrhu změny územního plánu „Zapracování ÚSES do územního plánu“. Cílem této změny je zapracování nadregionálních, regionálních a lokálních prkvů územního systému ekologické stability do územního plánu města Ústí n.L. Pořízení změny bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 24. června 2004 usnesením
    č. 258/04.
  • Dokumentace  bude  vystavena  k  veřejnému  nahlédnutí  v  6. patře  budovy Magistrátu  města Ústí n. L., Velká Hradební 8, kontaktní osoba: Bc. Falcmanová, č.dv. 610, tel. 475 241 653.
  • Dotčené orgány státní správy mohou uplatnit svá stanoviska do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu této změny (tj. do 24.11.2006).
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení (tj. do 24.11.2006) může každý uplatnit své připomínky.
  • Vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou uplatnit námitky nebo nesouhlasy s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu řešení nejpozději do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu (tj. do 24.11.2006).
  • Stanoviska, připomínky, námitky a nesouhlasy lze uplatnit na adrese: Magistrát města Ústí nad Labem, ORI/OÚP, Velká Hradební 8, 401 00, Ústí nad Labem. Ke stanoviskům, námitkám, připomínkám a nesouhlasům se po uvedených termínech nepřihlíží.

 

Ivo Z í k a
vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

 

Přílohy:

Návrh změny

Příloha - tabulková část ÚSES

Schéma hlavního výkresu

Použité zkratky