Veřejná vyhláška o projednávání návrhu zadání změny územního plánu Krásné Březno - Na vinici“

2.1.2006
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování, příslušné k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s citací § 20 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednávání návrhu zadání změny územního plánu „Krásné Březno - Na vinici“

Veřejné jednání se bude konat dne:

16. ledna 2006 od  10:00 hodin

v zasedací místnosti (č. dv. 602) v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem

 

  • Na veřejném jednání bude zajištěn výklad zpracovatele -  Ing. arch. Jitky Fikarové
  • Návrh zadání změny územního plánu „Krásné Březno - Na vinici“ se týká přeřazení parcel (viz. příloha) v k.ú. Krásné Březno z nezastavitelné lokality „OK-1Krásné Březno“ v městské čtvrti „B4 Krásné Březno“ do  zastavitelného území. Plocha, která je předmětem změny územního plánu, se skládá zčásti ze soukromých pozemků a zčásti z pozemků v majetku města Ústí nad Labem.
    Pořízení změny územního plánu „Krásné Březno - Na vinici“ bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem pro soukromé pozemky dne 16.12.2004 usnesením č. 348/04 a pro pozemky města Ústí nad Labem dne 30.6.2005 usnesením č. 433/05.
  • Projednání návrhu zadání se zahajuje dne 2.1.2006 vyvěšením na  úředních  deskách  Magistrátu  města Ústí nad Labem a ÚMO Neštěmice a doručením vyrozumění dotčeným orgánům státní správy, nadřízenému orgánu územního plánování a právnickým a fyzickým osobám, jejichž práva jsou řešením návrhu zadání změny územního plánu dotčena.
  • Návrh zadání bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele, tj. OÚP/ORI/MmÚ, od 2.1.2006 do 31.1.2006 v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem, kontaktní osoba: Ing. Bauchová, 6. patro, č. dv. 611, tel.: 475 241660.
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení (tj. nejpozději do 15.2.2006) může veřejnost uplatnit své podněty. K podnětům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
  • Dotčené  orgány  státní  správy  sdělí  svá  stanoviska  nejpozději  do  30 dnů po  obdržení  návrhu  zadání.  Ke  stanoviskům  podaným  po  této  lhůtě  se nepřihlíží.