Veřejná vyhláška

2.8.2005
O projednávání návrhu zadání změny č. 31 ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, p.p.č. 271/18, 271/19, k.ú. Habrovice“


Magistrát města Ústí nad Labem, odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování

příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace dle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 20 zákona č. 50/1976  Sb., o územním plánování a stavebním řádu veřejné projednávání návrhu zadání předmětné změny.

 

Veřejné jednání se bude konat dne 11.8.2005 v 10:00,
v zasedací místnosti odboru rozvoje a investic,
v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem (č. dv. 602)

  • Na  veřejném projednání  bude zajištěn odborný výklad ing. arch Zemana.
  • Jedná se o projednání návrhu zadání změny č. 31 ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, p.p.č. 271/18, 271/19, k.ú. Habrovice“ týkající se přeřazení uvedených parcel do zastavitelného území pro individuální bydlení. Pořízení změny bylo schváleno dne 24.6.2004 Zastupitelstvem města Ústí nad Labem usnesením č. 263/04.
  • Vzhledem k jednoduchosti změny bude v souladu s § 17 odst. (2) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění zpracován přímo návrh bez předchozího konceptu řešení.
  • Návrh zadání bude  od  2.8.05 do 1.9.05  vyvěšen  na  úředních  deskách  Magistrátu  města Ústí n. L.,ÚMO Ústí n. L. - město, Střekov, Neštěmice, Severní Terasa.
  • Dokumentace  bude  vystavena  k  veřejnému  nahlédnutí  v  6. patře  budovy Magistrátu  města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, kontaktní osoba Bc. Komeštíková, č.dv. 611, tel. 475 241 853.
  • Dotčené orgány státní správy mohou uplatnit svá stanoviska do 30 dnů po obdržení návrhu zadání této změny na adrese: Magistrát města Ústí nad Labem, ORI/OÚP, Velká Hradební 8, 401 00, Ústí nad Labem. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
  • Do 15 dnů od posledního dne vystavení může každý uplatnit své podněty, t.j. do 16.9.2005.

Návrh Zadání změny