Oznámení návrhu POH Ústeckého kraje

13.8.2004

O Z N Á M E N Í

 

 

    Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zpracoval návrh   Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje v souladu s § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

 

      Do návrhu Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje lze nahlížet, činit si výpisy, opisy nebo kopie na Krajském úřadu Ústeckého kraje - odboru  životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem po dobu 30 ti kalendářních dnů ode dne oznámení a v této lhůtě lze též uplatnit k návrhu Plánu odpadového hospodářství kraje písemné vyjádření.

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                        ing. Michaela  H o r á č k o v á   

                                                                                                    vedoucí odboru životního prostředí 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : …13.8.2004…….……

 

Sejmuto dne    : …………….