OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

18.1.2006
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Předlice
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
               PRODEJ
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
1800/1180zahradaPředlice 
2800/230zast.plochaPředlicepouze pozemek
3803/1138zahradaPředlice 
4803/21122ost.plochaPředlice 
5805/26142ost.plochaPředlice 
6806/22772ost.plochaPředlice 
7809/132828zast.plochaPředlicepouze pozemek
Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude vyřešení stížností občanů na hluk, a to vybudováním
protihlukové zdi. Do doby prodeje by platila stávající nájemní smlouva.
Nabízená kupní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené
razítkem či podpisem.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   paní Röhrlová /47 5241 885
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                 18. 1. 2006
Sejmutí      :                 2. 2. 2006
Uzávěrka   :                 2. 2. 2006                                č.j. 3/2006