OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA

4.5.2006
Zveřejnění zaměru prodeje pozemků v k.ú. Předlice
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
               PRODEJ
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
1780/25505orná půdaPředlicečást z 625 m2
2780/316256orná půdaPředlicečást z 7149 m2
3789/14203travní porostPředlicečást z 6417 m2
Jedná se o prodej částí pozemků, které jsou určeny GP č. 547-166/2004
Nabízená kupní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené
razítkem či podpisem.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - odbor aktivní politiky, MmÚ
   Bc. Martina Brázdilová /47 5241 697
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                     4. 5. 2006
Sejmutí      :                   19. 5. 2006
Uzávěrka      :                19 . 5. 2006                        č.j. 14/2006