Oznámení

23.3.2006
Oznámení o zahájení řízení, určená podnikateli: OSMID spol. s r.o., IČ 491 00 033.


Magistrát města Ústí nad Labem, Živnostenský odbor
Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

 

O Z N Á M E N Í

 

Živnostenský odbor MmÚ (dále jen „živnostenský úřad“) v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

 

o z n a m u j e ,

 

že písemnost č.j. ŽO/U3345/2006/Pu, obsahující:

- Oznámení o zahájení řízení,

určená podnikateli:  OSMID spol. s r.o., IČ 491 00 033 se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Palachova 493/14 (dále jen „podnikatel“), kterou se nepodařilo doručit  na  adresu určenou k doručování písemností, je doručována podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Za tímto účelem byla předmětná písemnost dne 23.03.2006 vyvěšena na úřední desce magistrátu s tím, že po dobu 15 dnů jejího vyvěšení si podnikatel prostřednictvím oprávněné osoby může vyzvednout její stejnopis u označeného živnostenského úřadu v kanceláři č. dveří 139, nacházející se v I. patře budovy magistrátu.

Po uplynutí patnácti dnů po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou.

 

 

                                                                                    Ing. Galina Pecková
                                                                              vedoucí živnostenského odboru