Prodej pozemku - Ústí n.L. areál koupaliště Habrovice

Prodej pozemku - Ústí n.L. areál koupaliště Habrovice

Vlastník nemovitosti
Ústí nad Labem, zastoupené
Magistrátem Města Ústí nad Labem

Adresa
Velká hradební 8
401 00 Ústí nad Labem
p. Štajner, tel. 475 209 024

Adresa nabízené nemovitosti
Obec            : Ústí nad Labem
PSČ             : 400 01
Kraj             : Ústecký
Katastrální území : Habrovice

Základní údaje

Pozemek p.č.  :   243      244/4     244/6       244/7        244/8
Výměra            : 766m2  5055m2   176m2    16144m2    50m2
                            244/10     244/11  244/12    244/13      244/14
                            1947m2    95m2     50m2     30 m2        30 m2 
                            244/15     244/16     244/17    244/18     244/19  
                            30 m2       30 m2      30 m2     30 m2     30 m2
                            244/20     244/21     244/22    244/23    244/24
                            30 m2       30 m2      30 m2     30 m2      30 m2
                            244/25    244/26     244/27    244/28      244/29
                             30 m2      30 m2     30 m2       30 m2      30 m2
                            244/30    244/31     244/32    244/33
                             30 m2     30 m2      30 m2    1600 m2

Popis nemovitosti
Jedná se o pozemky v areálu koupaliště  Habrovice.

Kritéria prodeje

 1. žádosti se přijímají formou dopisu na Magistrát města Ústí n.L., Velká Hradební 8, do sekretariátu odboru správy obecního majetku, I.patro, č.dv. 126 nebo do podatelny, II. patro č. dv. 296
 2. zájemce, který je zapsán  u obchodního soudu doloží k žádosti i výpis z obch. rejstříku (fotokopie)
 3. zájemce, který podniká jako fyzická osoba doloží k žádosti živnostenský list (fotokopie)
 4. ze seznamu žadatelů budou vyřazeni ti zájemce, kteří budou  do dne výběrového řízení zjištěni jako dlužníci města Ústí n.L.(včetně jednotlivých městských obvodů)
 5. hlavními kritérii výběrového řízení budou především nabídková cena a podnikatelský záměr
  1. každý zájemce o koupi nemovitosti je povinen zaplatit kauci v termínu do 7. 4. 2004 na účet vedený u Komerční banky a.s. č. 3849910277/0100 v.s. 1910
  2. kauce je stanovena ve výši 150.000,- Kč
  3. podmínkou účasti žadatele ve výběrovém řízení je zaplacení kauce a předložení dokladu o zaplacení v termínu nejpozději do 14. 4. 2004 do 11,00 hod.
  4. žadateli, který neuspěje při výběrovém řízení bude kauce vrácena
  5. kauce se započítá do kupní ceny
  6. neuzavře-li schválený žadatel s městem ÚL kupní smlouvu o prodeji a od koupě ustoupí z jakýchkoliv důvodů vzniklých na jeho straně, propadne kauce ve prospěch MmÚ jako smluvní pokuta
 6. kupující (vítěz výběrového řízení) předloží v den podpisu kupní smlouvy doklad o zaplacení celé kupní ceny na účet prodávajícího
 7. vlastník si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky

Nabízenou kupní cenu zašlete v zalepené obálce označené heslem „koupaliště Habrovice“, na přelepu opatřené razítkem či podpisem, na Magistrát města Ústí n.L., Velká hradební 8, do sekretariátu odboru SOM, 1.patro č.dv. 126 nebo do podatelny, II. patro č.dv. 296.

Příjem žádostí do  2. 4. 2004, do 11,00 hod
Výše uvedený záměr prodeje byl schválen Radou města ÚL dne 26. 2.2004.

Upozornění pro nabyvatele:
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele (vlastníka) provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního plánu statutárního města Ústí n.L.,schváleného Zastupitelstvem města dne 26.9.1996 a zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998)

 

Informace podá : - odbor správy obecního majetku MmÚ
                              pan Štajner/telefon 475241 829

                                                                       

Šárka Francová
pověřená řízením odboru SOM MmÚ

 

Vyvěšení :      3. 3. 2004
Sejmutí   :     31. 3. 2004
Uzávěrka :      2. 4. 2004

 

č.j. 30/2004